Finanssivalvonta

Finanssivalvonta määrännyt Ålandsbanken Abp:lle rikemaksun raportoinnin laiminlyönnistä

Finanssivalvonta on määrännyt Ålandsbanken Abp:lle viidentuhannen (5 000) euron rikemaksun raportoinnin laiminlyönnistä. Yhtiö ei ole toimittanut Finanssivalvonnalle säännöllistä raporttia taloudellisista tunnusluvuistaan määräajassa. Tiedot on toimitettu kolme pankkipäivää myöhässä. Finanssivalvonta voi määrätä raportointivelvollisuuden laiminlyönnistä oikeushenkilölle 5 000–100 000 euron rikemaksun. Rikemaksu tuomitaan maksettavaksi valtiolle. Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa markkinaoikeuteen 6.3.2017 annetusta päätöksestä 30 […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on Finanssivalvonta määrännyt Ålandsbanken Abp:lle rikemaksun raportoinnin laiminlyönnistä

Korkein hallinto-oikeus antanut päätöksen Navi Group Oy:lle (nykyään Privanet Capital Markets Oy) määrätyn seuraamusmaksun osalta

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä Finanssivalvonnan valitukseen, jolla Finanssivalvonta oli vaatinut markkinaoikeuden antaman, Navi Group Oy:lle määrättyä seuraamusmaksua koskevan päätöksen kumoamista. Navi Group Oy:n nykyinen toiminimi on Privanet Capital Markets Oy. Yhtiö on Privanet Group Oyj:n tytäryhtiö. Finanssivalvonta määräsi 4.11.2014 antamallaan päätöksellä Navi Group Oy:lle 100 000 euron seuraamusmaksun. Päätöksen mukaan yhtiö oli rikkonut useita […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on Korkein hallinto-oikeus antanut päätöksen Navi Group Oy:lle (nykyään Privanet Capital Markets Oy) määrätyn seuraamusmaksun osalta

EBAn stressitesti: suurimpien Suomessa toimivien pankkien vakavaraisuus säilyi hyvänä myös stressiskenaariossa

OP Ryhmä säilytti vakavaraisuutensa hyvällä tasolla myös heikon talouskehityksen skenaariossa. Ydinvakavaraisuuden (Common Equity Tier 1) suhde vakavaraisuuslaskennan riskipainotettuihin saamisiin oli stressiskenaariossa vuoden 2018 lopussa tasolla 14,9 %, mikä on muihin testattaviin verrattuna keskimääräistä parempi taso. Stressiskenaariossa OP Ryhmän vakavaraisuuden lasku verrattuna lähtötasoon (19,5 %) oli keskimääräistä suurempi. Stressitestissä Nordea ja Danske Bank -konserneja arvioitiin kokonaisuuksina, […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on EBAn stressitesti: suurimpien Suomessa toimivien pankkien vakavaraisuus säilyi hyvänä myös stressiskenaariossa

Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Helsingin Seudun Osuuspankille harhaanjohtavasta markkinoinnista

Finanssivalvonta on antanut Helsingin Seudun Osuuspankille Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008, FivaL) 39 §:ssä tarkoitetun julkisen varoituksen luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 15 luvun 2 §:n 2 momentin ja kuluttajansuojalain (38/1978) 2 luvun 1 §:n vastaisesta menettelystä. Helsingin Seudun Osuuspankki (aiemmin Helsingin OP Pankki Oy ja Helsingin OP Pankki Oyj) on markkinoinut ”Asiakasomistajatalletuksia” edellä mainittujen säännösten vastaisesti. […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Helsingin Seudun Osuuspankille harhaanjohtavasta markkinoinnista

Markkinaoikeus hylkäsi Noster Credit Opportunities Master Fund Limitedin valituksen Finanssivalvonnan määräämästä rikemaksusta

Markkinaoikeus hylkäsi Noster Credit Opportunities Master Fund Limitedin valituksen 26.4.2016 antamassaan päätöksessä. Markkinaoikeus katsoi, että Noster Credit Opportunities Master Fund Limited oli vaatinut markkinaoikeutta ensisijaisesti kumoamaan Finanssivalvonnan johtokunnan 22.5.2015 tekemän päätöksen siltä osin kuin yhtiölle on määrätty 15 000 euron rikemaksu lyhyeksimyyntiasetuksen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyömisen takia, ja toissijaisesti muuttamaan Finanssivalvonnan päätöstä siten, että rikemaksun määrää alennetaan […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on Markkinaoikeus hylkäsi Noster Credit Opportunities Master Fund Limitedin valituksen Finanssivalvonnan määräämästä rikemaksusta

FINANSSIVALVONTA ON MYÖNTÄNYT LUVAN POIKETA VAAHTO GROUP PLC OYJ:N OSAKKEIDEN TARJOUSVELVOLLISUUDESTA

Mikko Laakkonen, Hannu Laakkonen, HML Finance Oy, Jouko Peräaho, Jonni Peräaho, Timo Lindström, Ilona Lindström ja Risto Lindström ja Uutechnic Oy ovat hakeneet Finanssivalvonnalta poikkeuslupaa arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisen mahdollisen ostotarjouksen tekemisestä Vaahto Group PLC Oyj:n osalta. Finanssivalvonta on 20.10.2015 myöntänyt hakijoille arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26 §:n mukaan poikkeusluvan tarjousvelvollisuudesta. Poikkeuslupaan liittyy jäljempänä […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on FINANSSIVALVONTA ON MYÖNTÄNYT LUVAN POIKETA VAAHTO GROUP PLC OYJ:N OSAKKEIDEN TARJOUSVELVOLLISUUDESTA

Finanssivalvonta määrännyt rikemaksun Noster Credit Opportunities Master Fund Limitedille lyhyeksimyynti-ilmoituksen viivästymisestä

Finanssivalvonta on määrännyt 15 000 euron rikemaksun Noster Credit Opportunities Master Fund Limitedille. Yhtiö laiminlöi lyhyeksimyynnistä säädettyä ilmoitusvelvollisuutta. Ilmoitusvelvollisen nettomääräinen lyhyt positio ylitti 30.7.2013 ja alitti 16.7.2014 lyhyeksimyyntiasetuksen 0,2 prosentin ilmoituskynnysarvon. Sekä ylityksestä että alituksesta olisi tullut ilmoittaa Finanssivalvonnalle seuraavana kaupankäyntipäivänä viimeistään klo 15.30 Suomen aikaa. Yhtiö lähetti ylitysilmoituksen 10.1.2014 useiden Finanssivalvonnan yhteydenottojen jälkeen. Ilmoituksen […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on Finanssivalvonta määrännyt rikemaksun Noster Credit Opportunities Master Fund Limitedille lyhyeksimyynti-ilmoituksen viivästymisestä

Finanssivalvonta määrännyt Finnvera Oyj:lle rikemaksun liputusilmoituksen viivästymisestä

Finanssivalvonta on määrännyt 12 000 euron rikemaksun Finnvera Oyj:lle liputusvelvollisuutta koskevien arvopaperimarkkinalain (746/2012) säännöksien laiminlyönnistä. Yhtiö ei ole noudattanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 9 §:n 1 momentissa huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamiselle säädettyä määräaikaa. Finnvera Oyj:n liputusilmoitus viivästyi 11 kaupankäyntipäivällä. Liputusvelvollisuutta koskevan sääntelyn tavoitteena on edistää liikkeeseenlaskijan, jonka osake on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla, omistus- ja äänivaltarakenteen […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on Finanssivalvonta määrännyt Finnvera Oyj:lle rikemaksun liputusilmoituksen viivästymisestä

Finanssivalvonta määrännyt Navi Group Oy:lle 100 000 euron seuraamusmaksun

Finanssivalvonta on määrännyt Navi Group Oy:lle 100 000 euron seuraamusmaksun. Yhtiö on rikkonut useita säännöksiä ajanjaksolla 31.12.2011—22.11.2013. Navi Group Oy on omaisuudenhoitotoiminnassaan laiminlyönyt noudattaa sijoituspalvelulain säännöstä asiakasvarojen säilyttämisestä ja erilläänpidosta sekä ottanut vastaan yleisöltä ns. takaisinmaksettavia varoja luottolaitostoiminnasta annetun lain vastaisesti. Lisäksi yhtiö on laiminlyönyt eturistiriitatilanteiden tunnistamiseen ja ehkäisemiseen liittyviä toimia sekä luotettavan hallinnon varmistamisen. […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on Finanssivalvonta määrännyt Navi Group Oy:lle 100 000 euron seuraamusmaksun

Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Aurejärvi Varainhoito Oy:lle

Finanssivalvonta on antanut julkisen varoituksen Aurejärvi Varainhoito Oy:lle. Aurejärvi Varainhoito Oy on todennetusti ainakin ajanjaksolla 1.1.2012–27.3.2013 laiminlyönyt noudattaa sijoitusrahastolain säännöksiä ja Finanssivalvonnan määräyksiä rahastoyhtiön velvollisuudesta järjestää toimintansa luotettavalla tavalla. Yhtiön sisäisiä ohjeita ei ollut päivitetty sijoitusrahastolain muutosten ja sijoitusrahastotoiminnan järjestämisestä ja menettelytavoista annettujen Finanssivalvonnan määräysten edellyttämällä tavalla. Yhtiöllä ei esimerkiksi ollut kirjallisia sijoitusrahaston riskienhallintaperiaatteita. Lisäksi […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Aurejärvi Varainhoito Oy:lle