Verotus

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi vuoden 2018 tuloveroasteikot ja tuloverolain muutokset

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi ensi vuoden tuloveroasteikon ja tuloverolain muutokset hallituksen esityksen mukaisesti. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana ja ehdottaa, että esityksen yhteydessä käsiteltävät lakialoitteet ja toimenpidealoitteet hylätään.   Valtionverotuksessa sovellettavan progressiivisen ansiotulon tuloveroasteikon tulorajoja korotetaan noin 1,5 prosentilla. Tämän lisäksi asteikon kolmannen tuloluokan euromääräistä alarajaa korotetaan 600 eurolla. Niin sanotun solidaarisuusveron alaraja on säilymässä nykyisellään. Asteikon […]

Posted in Verotus | Comments Off on Valtiovarainvaliokunta hyväksyi vuoden 2018 tuloveroasteikot ja tuloverolain muutokset

Nokian Renkaille määrättiin Suomessa 59 miljoonan euron lisävero vuodelta 2011, yhtiö aikoo valittaa päätöksestä

Nokian Renkaat on saanut Verohallinnolta verotuksen oikaisupäätöksen, jonka mukaan yhtiö on velvollinen maksamaan 59 miljoonaa euroa lisäveroja, veronkorotuksia ja korkoja verovuodelta 2011. Summa on maksettava marraskuussa 2017. Veroviranomaisten vaatima summa on kokonaisuudessaan 59 miljoonaa euroa, josta 39 miljoonaa euroa on lisäveroja ja 20 miljoonaa euroa veronkorotuksia ja korkoja. Yhtiö kirjaa vuoden 2011 lisäveron 59 miljoonaa […]

Posted in Verotus | Comments Off on Nokian Renkaille määrättiin Suomessa 59 miljoonan euron lisävero vuodelta 2011, yhtiö aikoo valittaa päätöksestä

Verohallinto valvoo tehostetusti ennakonpidätyspetoksia

Verohallinto on havainnut vuosi-ilmoitusten valvonnan yhteydessä merkittäviä perusteettomia tulojen lisäyksiä ja niistä johtuvia aiheettomia veronpalautuksia.  Verotarkastusten yhteydessä on havaittu ilmiö, jossa yritykset ilmoittavat vuosi-ilmoituksilla työntekijöilleen huomattavia tuloja. Tuloista oli pidätetty ylisuuria ennakonpidätyksiä. Tämän seurauksena työntekijöille on tulossa merkittäviä veronpalautuksia. Kaikissa tapauksissa kyse ei ole todellisesta työskentelystä. Toiminnalle on tyypillistä, että yritys ja työntekijät ovat yhteistyössä. […]

Posted in Verohallinto, Verotus | Comments Off on Verohallinto valvoo tehostetusti ennakonpidätyspetoksia

Yritysverotus yhtenäistyy ja selkeytyy vuodenvaihteessa

Verohallinto näyttää suuntaa julkishallinnon sähköisten palveluiden edelläkävijänä. Suurin osa Verohallinnon nykyisistä sähköisistä asiointipalveluista korvataan OmaVero-palvelulla vuosien 2017–2019 aikana. L ahjaveroilmoituksen voi jo nyt antaa OmaVerossa, ja vuodenvaihteessa siellä voi ilmoittaa ja maksaa oma-aloitteisia veroja, kuten arvonlisäveroa ja työnantajasuorituksia. Lisäksi tulossa on useita muitakin veromuutoksia. Kaikki ja henkilö- ja yritysasiakkaiden tärkeimmät asiointipalvelut keskitetään jatkossa OmaVero-palveluun . […]

Posted in Verotus | Comments Off on Yritysverotus yhtenäistyy ja selkeytyy vuodenvaihteessa

Komissio ehdottaa mittavaa yhtiöverouudistusta

Komissio julkistaa tänään ehdotuksensa EU:n yhteisverojärjestelmän uudistuksista. Tarkoituksena on estää veronkiertoa sekä alentaa yritystoiminnan kustannuksia sisämarkkinoilla. Yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja antaisi yritysten käyttöön ensimmäistä kertaa yhteisen säännöstön veronalaisten voittojensa laskemiseksi koko EU:ssa. Yhteisen veropohjan  soveltaminen olisi pakollista kaikille monikansallisille yritysryhmille, joilla on eniten kapasiteettia harjoittaa aggressiivista verosuunnittelua. Näin varmistettaisiin, että yritykset, joiden maailmanlaajuiset tulot ovat yli […]

Posted in Verotus | Comments Off on Komissio ehdottaa mittavaa yhtiöverouudistusta

Arvonlisäveron liikevaihdon alaraja pitää yritykset pieninä – pääsyynä hallinnolliset kulut

Arvonlisäveron (alv) alaraja haittaa selvästi pienten yritysten kasvua, havaitaan VATT:n tuoreessa tutkimuksessa. Yrityksen liikevaihtoon perustuva rajan (10 000 euroa, aiemmin 8 500 euroa) alapuolella yritysten ei tarvitse maksaa veroa eikä raportoida myyntejä ja ostoja. Tämä raja luo yrityksille kannustimen pysyä pienenä. Tutkimustulosten mukaan suuri määrä yrityksiä kasautuu Suomessa juuri alarajan alle. Tätä havaintoa selittävät alv-raportointiin ja alv-järjestelmän […]

Posted in Verotus | Comments Off on Arvonlisäveron liikevaihdon alaraja pitää yritykset pieninä – pääsyynä hallinnolliset kulut

Comptel on saanut Delhin paikalliselta tuomioistuimelta myönteisen päätöksen lähdeverojen oikaisuhakemukseen Intian verovuosilta 2007-2008 ja 2008-2009

Comptel on saanut Delhin paikalliselta tuomioistuimelta myönteisen päätöksen lähdeverojen oikaisuhakemukseen Intian verovuosilta 2007-2008 ja 2008-2009. Päätöksen perusteella Compelin alustava arvio on, että Intian veroviranomaisten tulisi palauttaa yhtiölle yhteensä 1,8M EUR maksettuja lähdeveroja korkoineen. Veropäätöksen vaikutus yhtiön tulokseen kirjataan kun palautusmenettely on täsmentynyt. Comptelilla on edelleen vireillä oikaisuhakemuksia päätöstä seuraavilta Intian verovuosilta. Tämä päätös poistaa kahdenkertaisen […]

Posted in Verotus | Comments Off on Comptel on saanut Delhin paikalliselta tuomioistuimelta myönteisen päätöksen lähdeverojen oikaisuhakemukseen Intian verovuosilta 2007-2008 ja 2008-2009

EU:n valtiovarainministerit linjasivat verotietojen vaihtoa

EU:n valtiovarainministerit pääsivät tiistaina 8. maaliskuuta yhteisymmärrykseen muutoksista verotietojen vaihtoon jäsenvaltioiden kesken. Suurimpien monikansallisten yritysten pitäisi raportoida maakohtaisista verotustiedoista sijaintivaltionsa veroviranomaiselle, ja EU-maat vaihtaisivat näitä tietoja automaattisesti. Suomi kannatti Ecofin-neuvoston kokouksessa kompromissiehdotusta EU:n direktiiviksi. Sen mukaan tietoja raportoitaisiin ja vaihdettaisiin tilikaudesta 2016 alkaen. Suomi pitää yleisesti tärkeänä toimia, joilla pyritään estämään veronvälttämistä ja voitonsiirtoa. – […]

Posted in Verotus | Comments Off on EU:n valtiovarainministerit linjasivat verotietojen vaihtoa

IMF:n tutkimus: Suomessa hyvin pieni arvonlisäverovaje

Verohallinto kerää arvonlisäveron erittäin tarkkaan, kansainvälinen vertailu kertoo. Alennetuista verokannoista ja muista subventioista johtuva arvonlisäverovaje on kaksinkertainen verrattuna muuten keräämättä jääneisiin lainmukaisiin arvonlisäveroihin. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi yhteistyössä Verohallinnon kanssa tekemässään raportissa Suomen arvonlisäverotuksen verovajetta. IMF jakaa arvonlisäverotuksen kokonaisvajeen (overall VAT gap) arvonlisäverovajeeseen (compliance gap) sekä verotuista johtuvaan arvonlisäverovajeeseen (policy gap). Arvonlisäverovaje Arvonlisäverovajeella tarkoitetaan lainmukaisen […]

Posted in Verotus | Comments Off on IMF:n tutkimus: Suomessa hyvin pieni arvonlisäverovaje

Suomi allekirjoittaa sopimuksen verohallintojen välisestä verotuksen maakohtaisesta tietojenvaihdosta

Suomi allekirjoittaa tänään Pariisissa yhdessä yli 30 muun valtion ja oikeusalueen kanssa OECD:n monenvälisen sopimuksen verotukseen liittyvästä tietojenvaihdosta. Sopimuksen mukaan yritysten maakohtaisia tietoja vaihdetaan Suomen ja muiden valtioiden sekä oikeusalueiden verohallintojen kesken. Sopimus on osa OECD:n verovälttämiseen ja voittojen siirtoon liittyvää BEPS-hanketta (Base Erosion and Profit shifting). – Suomen tavoitteena on tehokas ja kannustava verojärjestelmä. […]

Posted in Verotus | Comments Off on Suomi allekirjoittaa sopimuksen verohallintojen välisestä verotuksen maakohtaisesta tietojenvaihdosta