Valtiovarainvaliokunta hyväksyi vuoden 2018 tuloveroasteikot ja tuloverolain muutokset

euros-billets-de-banque

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi ensi vuoden tuloveroasteikon ja tuloverolain muutokset hallituksen esityksen mukaisesti. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana ja ehdottaa, että esityksen yhteydessä käsiteltävät lakialoitteet ja toimenpidealoitteet hylätään.
 
Valtionverotuksessa sovellettavan progressiivisen ansiotulon tuloveroasteikon tulorajoja korotetaan noin 1,5 prosentilla. Tämän lisäksi asteikon kolmannen tuloluokan euromääräistä alarajaa korotetaan 600 eurolla. Niin sanotun solidaarisuusveron alaraja on säilymässä nykyisellään. Asteikon kaikkien tuloluokkien marginaaliveroprosentteja alennetaan.
 
Tuloverolakia muutetaan siten, että työtulovähennyksen enimmäismäärää sekä poistumaprosenttia samoin kuin kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan. Muutoksen arvioidaan keventävän verotusta hieman kaikissa tulodesiileissä ja pysyttävän palkkatulojen verotuksen suunnilleen nykyisellään. 
 
Muutos vähentäisi verotuloja arviolta 505 milj. euroa. Inflaatiotarkistuksen osuus tästä on noin 205 milj. euroa ja työn verotuksen kevennysten osuus noin 300 milj. euroa. Kun lisäksi otetaan huomioon hallituksen päätös pysyttää ns. solidaarisuusveron alaraja nykyisenä, kevennysten yhteismäärä olisi noin 270 milj. euroa. Solidaarisuusvero lisäisi siis verotuloja noin 30 milj. euroa verrattuna siihen, että sen perusteena olevien tulojen alaraja olisi palautettu ensi vuoden alusta takaisin 90 000 euroon. Esitykseen nyt sisältyvä alaraja on indeksitarkistuksen jälkeen 74 200 euroa. Solidaarisuusveron veron piirissä olisi silloin noin 118 000 henkilöä.
 
Valiokunta pitää esitystä kaikkiaan punnittuna kokonaisuutena sekä veronkevennyksiä perustellusti mitoitettuina ja oikein kohdennettuna. Kevennykset painottuvat työn verotukseen ja tukevat siten hallituksen veropoliittisia tavoitteita. 
 
Tuloverolakiin lisätään myös säännös työnantajan kustantaman koulutuksen verovapaudesta. Tilapäistä työskentelyä erityisellä työntekemispaikalla koskevaa työskentelyn aikarajaa pidennettäisiin kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen.
 
Tuloveroasteikon ja tuloverolain muutokset liittyvät valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2018 alusta. Tuloverolain muutoksia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa.

RAHAMAAILMA SOMESSA!!

YHTEYDENOTOT

Rahamaailma/Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
Sähköpostit:
rahamaailma (@)victoriamedia.fi
rahamaailma.talous(@)gmail.com
rahamaailma(@)yahoo.com