YIT:n uusi strategia ja päivitetyt taloudelliset tavoitteet – Suorituskykyä yli suhdanteiden

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

YIT:n hallitus on vahvistanut yhtiön uuden strategian vuosille 2019–2021. YIT:n strategian tavoitteena on kannattavuuden parantaminen ja taloudellisen vakauden vahvistaminen. Yhtiön strategisia painopisteitä, kasvun ja rakenteellisen kannattavuuden lähteitä, ovat kaupunkikehitys ja talouden suhdanteita kestävät liiketoiminnot. Painopisteitä tukevia menestyksen kulmakiviä ovat (1) huippusuoritus, (2) pääomatehokkuus, (3) menestyminen asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa sekä (4) onnelliset ihmiset. Yhtiön hallitus vahvisti pitkän aikavälin taloudellisiksi tavoitteiksi yli 12 % sijoitetun pääoman tuoton (ROCE) ja 30–50 % velkaantumisasteen (gearing). Lisäksi yhtiö tavoittelee vuosittain kasvavaa osinkoa.  

“Olen erittäin innostunut niistä mahdollisuuksista, joita YIT:n ja Lemminkäisen yhdistyminen on avannut,” sanoo toimitusjohtaja Kari Kauniskangas. “Osaava henkilöstö, vahva yrityskulttuuri ja innovatiivisuus ovat avaimia yhtiön menestykseen. Tavoitteenamme on vahvistaa asemaamme johtavana kaupunkikehittäjänä ja vähentää taloudellisten suhdanteiden vaikutusta liiketoimintoihimme.”

Strategian pohjana kaupungistuminen, kestävä kehitys ja digitalisaatio

Kaupungistumisen myötä ihmiset muuttavat kasvukeskuksiin ja edelleen pääkaupunkiseuduille. Kaupungit tiivistyvät joukkoliikenteen solmukohtien ympärille ja laajenemisen sijasta kasvavat sekä alas- että ylöspäin entistä monimuotoisempina projekteina. Kestävän kehityksen merkitys korostuu ihmisten asenteiden ja lainsäädännön muutosten myötä. Kiertotalousajattelu lisääntyy ja omistaminen korvautuu osittain yhteiskäytöllä ja jakamistalouden ratkaisuilla. Korjausrakentamisen ja palveluiden kysyntä kasvavat. Digitalisaatio on avannut mahdollisuuksia parantaa asiakaskokemusta ja nostaa tuottavuutta. Datan kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen luovat myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Strategiset painopisteet kaupunkikehittäminen ja suhdanteita kestävät liiketoiminnot

YIT:n liiketoimintojen kehittämisessä on kaksi strategista painopistettä: kaupunkikehittäminen ja suhdanteita kestävät liiketoiminnot. Yhtiön tavoitteena on aktiivisesti kasvattaa näitä liiketoimintoja investoinnein ja orgaanisesti. 

Kaupunkikehittämisessä YIT voi täydessä mittakaavassa hyödyntää vahvuuksiaan: hankkeiden kehittämisen, suunnittelun johtamisen ja vaativien projektien hallinnan osaamistaan. Koko rakentamisen arvoketjun hallinta ideasta ylläpitoon tuo myös suurimmat tuottavuus- ja asiakashyödyt. Omaperusteiset hankkeet, elinkaarihankkeet, erilaiset kokonaisvastuurakentamisen muodot sekä yhteistoiminnalliset hankkeet kuten allianssit mahdollistavat kokonaisvaltaisen lähestymistavan hyötyjen saavuttamisen.    

Suhdanteita kestävät liiketoiminnot perustuvat pitkäaikaisiin palvelu- tai vuokrasopimuksiin sekä vakaaseen tai trendinomaisesti kasvavaan kysyntään. YIT:ssä tällaisia liiketoimintoja ovat päällystys, kiviainesliiketoiminnot, teiden kunnossapito, korjausrakentaminen, kiinteistösijoittaminen, kiinteistöjohtamisen ja asumisen palvelut. Yhtiö tavoittelee suhdanteita kestävistä
liiketoiminnoista vakaata, noin 100 miljoonan euron vuotuista liikevoittoa vuodesta 2019 alkaen. 

Menestyksen kulmakivet tukevat strategisia painopisteitä

YIT:n menestyksen neljä kulmakiveä ovat: (1) huippusuoritus; (2) pääomatehokkuus; (3) menestyminen asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa sekä (4) onnelliset ihmiset.   

Huippusuoritus

YIT ja Lemminkäinen yhdistyivät 1.2.2018. Yhtiöiden integraation tavoitteena on saavuttaa 40–50 miljoonan euron kokonaissynergiat vuoden 2020 loppuun mennessä. Osana integraatiota luodaan yhteiset toimintatavat, jotka toimivat otollisena pohjana skaalata tuottavuuspilottien hyviä käytäntöjä. Tuottavuutta haetaan laadusta tinkimättä hukkaa vähentäen ja läpimenoaikoja lyhentäen. Tavoitteet asetetaan segmenteittäin. Tuottavuutta parannetaan mm. suunnittelunjohtamisella, lean-periaatteiden soveltamisella, rakennuksen tietomallinnuksen hyödyntämisellä (BIM), esivalmisteiden käytön lisäämisellä sekä suunnittelun, hankinnan ja tuotannon tiiviimmällä yhteistyöllä.

Pääomatehokkuus  

YIT:n tavoitteena on pienentää nettokäyttöpääomaa sekä vapauttaa pääomaa valikoiduilla maantieteellisillä alueilla myymällä taseen hitaasti kiertäviä eriä. Venäjällä yhtiö pienentää riskitasoa ja kehittää liiketoimintamallia vähemmän pääomaa sitovaan suuntaan. Tavoitteena on vähentää Venäjälle sijoitettua pääomaa aiemmasta tavoitetasosta edelleen noin 100 miljoonalla eurolla (8 miljardilla ruplalla). Sidotun pääoman arvioidaan kasvavan strategiakauden aikana Kiinteistöt-segmentissä noin 150 miljoonaa euroa.  

Menestyminen asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa

Asiakkaiden tunteminen ja tarpeiden ymmärtäminen auttavat YIT:tä kehittämään parempia ratkaisuja ja palveluita. Riittävän innovatiivisuuden luomiseksi, kehittymisen nopeuttamiseksi ja mittavien hankkeiden toteuttamisen varmistamiseksi yhtiö jatkaa ja laajentaa tiivistä yhteistyötä kumppanuusyritystensä kanssa. Asiakasymmärryksen lisäämisen, datan hyödyntämisen, konseptoinnin ja aktiivisen päivittäisen asiakastyön avulla yhtiö parantaa tuottamaansa asiakaskokemusta ja tavoittelee vuosittain nousevaa nettosuositteluindeksiä (NPS, net promoter score). 

Onnelliset ihmiset 

Alan parhaat osaajat varmistavat liiketoiminnan kannattavuuden ja jatkuvuuden. YIT haluaa luoda työyhteisön, jossa yhtiön kulttuuri, johtaminen, työkalut ja ilmapiiri saavat ihmiset sitoutumaan ja viihtymään. Työyhteisön avoimuus, osallistava työskentelytapa, ihmisten kehittäminen ja palkitsemisen käytännöt ovat tärkeimpiä keinoja yhtiön menestyksen tukemisessa. YIT:n tavoitteena on olla alan halutuin työnantaja sekä opiskelijoiden että ammattilaisten keskuudessa.  

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet 

YIT:n vahvistetut taloudelliset tavoitteet kuvaavat yhtiön näkemystä arvonluontimahdollisuuksista pitkällä aikavälillä uuden strategian pohjalta. Päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: 

– yli 12 prosentin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 

– velkaantumisaste 30–50 % (Gearing) 

– vuosittain kasvava osakekohtainen osinko 

RAHAMAAILMA SOMESSA!!

YHTEYDENOTOT

Rahamaailma/Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
Sähköpostit:
rahamaailma (@)victoriamedia.fi
rahamaailma.talous(@)gmail.com
rahamaailma(@)yahoo.com