Toimitusjohtaja Markus Rauramo:

”Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä Fortumin toimintaympäristöä leimasivat koronapandemian aiheuttaman epävarmuuden jatkuminen ja korkean vesitilanteen painamat sähkönhinnat Pohjoismaissa sekä Uniper-segmentin kausiluonteisesti heikko tulos. Sähkön hintasuojausten ja liiketoiminnan myyntivoittojen ansiosta tuloksemme oli kuitenkin kohtuullinen. Jatkamme Fortumin ja Uniperin strategioiden määrätietoista yhteensovittamista ja esittelemme työn tuloksia tarkemmin Fortumin pääomamarkkinapäivässä joulukuussa.

Pohjoismaiset vesivarastot olivat lähes historiallisen korkeat heinä-syyskuussa ja sen myötä myös sähkönhinnat pysyivät alkuvuoden tapaan matalina koko kolmannen neljänneksen. Pohjoismainen systeemihinta ja Norjan aluehinnat olivat erityisen alhaiset, kun taas Fortumille tärkeimmillä Ruotsin ja Suomen hinta-alueilla hinnat laskivat selvästi vähemmän. Hiilidioksidin päästöoikeuksien korkea hinta tuki Keski-Euroopan sähkönhintoja, ja Saksan ja Pohjoismaiden välinen hintaero pysyi suurena.

Koronapandemia horjutti edelleen maailmantaloutta vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Kuten ensimmäisellä vuosipuoliskolla, sen vaikutus Pohjoismaiden sähkönkysyntään oli kuitenkin rajallinen. Pandemian haittavaikutukset Fortumin toimintaan näkyivät lähinnä Venäjällä, missä sähkön ja lämmön kysyntä on laskenut.

Generation-segmentin tulosta rasittivat ydinvoiman laajat määräaikaishuollot, jotka vähensivät tuotantoa. Korkeammat saavutetut sähkönhinnat ja vesivoiman tuotantomäärien kasvu kuitenkin tasoittivat pienemmän ydinvoimatuotannon vaikutusta. Korkeamman suojaushinnan ja melko korkean suojaustason ansiosta pystyimme torjumaan spot-hintojen laskun vaikutusta. Consumer Solutions -segmentti paransi jälleen tulostaan, ja City Solutions -segmentin tulos oli vakaa.

Kuten olemme kertoneet jo vuoden edellisillä neljänneksillä, Uniperin vahva ensimmäisen neljänneksen tulos johtui osittain tuloksen siirtymisestä neljännesten välillä. Tämä rasitti entisestään segmentin tulosta kolmannella neljänneksellä, joka on tyypillisesti muita vuosineljänneksiä heikompi kausivaihtelujen vuoksi. Uniperin kausiluonteisesti heikompi kolmas neljännes ei vaikuttanut Uniperin koko vuoden ohjeistukseen, joka pysyi ennallaan ja on oikaistun liikevoiton osalta 800–1 000 miljoonaa euroa vuodelle 2020.

Fortum optimoi jatkuvasti liiketoimintakokonaisuuttaan. Elokuussa saatoimme päätökseen Järvenpään kaukolämpöliiketoiminnan myynnin ja kirjasimme kaupasta 291 miljoonan euron verottoman myyntivoiton. Jatkoimme myös Puolan, Baltian ja Ruotsin kaukolämpöliiketoimintojemme strategista arviointia suunnitelmien mukaisesti. Otamme arvioinnissa huomioon kaikki vaihtoehdot, myös toimintojen mahdollisen myynnin. Keskitymme jatkossakin vahvistamaan tasettamme ja varmistamaan, että taloudellinen asemamme pysyy muutenkin vahvana. Luottoluokituksen säilyttäminen vähintään tasolla BBB on meille edelleen hyvin tärkeää.

Syyskuussa 2020 Euroopan komissio ehdotti vuodelle 2030 asetetun päästövähennystavoitteen tiukentamista nykyisestä 40 prosentista 55 prosenttiin vuoteen 1990 verrattuna. Tuemme täysin komission ehdotusta, joka on selkeästi askel oikeaan suuntaan, vaikkakin hieman pienempi kuin Euroopan parlamentin ehdottama 60 prosentin vähennystavoite. Päästökauppajärjestelmän laajentaminen myös muille toimialoille, kuten lämmitykseen ja liikenteeseen olisi tehokas työkalu tavoitteen saavuttamiseen.

Päähuomioni Fortumin uutena toimitusjohtajana on ollut yhteistyössä Uniperin kanssa ja yhtiöiden strategioiden yhteensovittamisessa. Esittelemme Fortum-konsernin päivitetyn strategian ja tavoitteet pääomamarkkinapäivässämme 3.12.2020.””

FORTUM OYJ TAMMI-SYYSKUUN 2020 OSAVUOSIKATSAUS 17.11.2020 KLO 9.00

Heinä–syyskuu 2020

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 132 (295) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli -176 (153) miljoonaa euroa Uniperin kolmannen neljänneksen tappiollisen tuloksen seurauksena
 • Liikevoitto oli 60 (124) miljoonaa euroa, ja siihen vaikuttivat 291 miljoonan euron myyntivoitto Järvenpään kaukolämpöliiketoiminnasta ja suojauslaskennan ulkopuolisten johdannaisten käyvän arvon -242 (-27) miljoonan euron muutos
 • Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 23 (106) miljoonaa euroa; lasku johtui pääasiassa siitä, että Uniper raportoitiin 31.3.2020 saakka osakkuusyhtiönä
 • Osakekohtainen tulos oli 0,23 (0,20) euroa, josta 0,33 (‑0,02) euroa liittyi vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen nettovakuusvelan muutosta oli 820 (236) miljoonaa euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 363 (262) miljoonaa euroa

Tammi–syyskuu 2020

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 1 187 (1 213) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 424 (793) miljoonaa euroa
 • Liikevoitto oli 1 186 (666) miljoonaa euroa sisältäen 722 miljoonan euron voiton Joensuun ja Järvenpään kaukolämpöliiketoimintojen myynnistä ja kertaluonteisen -222 miljoonan euron tulosvaikutuksen, joka liittyy Uniperin raportointiin tytäryhtiönä ja jolla ei ole kassavirtavaikutusta
 • Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 540 (678) miljoonaa euroa; lasku johtui pääasiassa siitä, että Uniper raportoitiin 31.3.2020 saakka osakkuusyhtiönä
 • Osakekohtainen tulos oli 1,63 (1,27) euroa, josta 0,75 (‑0,11) euroa liittyi vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen nettovakuusvelan muutosta oli 1 840 (1 411) miljoonaa euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 424 (1 753) miljoonaa euroa
 • COVID-19-pandemialla oli haittavaikutuksia pääasiassa konsernin Venäjän toiminnoissa
 • Kokonaiskauppahinta julkaistuista myynneistä oli 1,2 miljardia euroa sisältäen Joensuun ja Järvenpään kaukolämpöliiketoimintojen, pohjoismaisten tuulivoimalaitosten enemmistöosuuden ja pohjoismaisen latauspisteyhtiön enemmistöosuuden myynnit
 • Maaliskuussa Fortumista tuli Uniperin enemmistöomistaja ja Uniperista Fortumin tytäryhtiö

Yhteenveto näkymistä

 • Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodelle 2020 noin 85 % hintaan 34 euroa/MWh, vuodelle 2021 noin 75 % hintaan 33 euroa/MWh ja vuodelle 2022 noin 40 % hintaan 32 euroa/MWh
 • Uniper-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodelle 2020 noin 90 % hintaan 29 euroa/MWh, vuodelle 2021 noin 85 % hintaan 28 euroa/MWh ja vuodelle 2022 noin 55 % hintaan 24 euroa/MWh
 • Päivitetty: Fortum arvioi investointien ilman yritysostoja olevan noin 600 miljoonaa euroa (aiemmin 700 milj. euroa) vuonna 2020. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit. Luku sisältää noin 150 miljoonaa euroa (aiemmin 200 milj. euroa) aurinko- ja tuulivoimainvestointeja pääoman kierrätyksen liiketoimintamallin mukaisesti. Arvio ei sisällä Uniper-segmentin investointeja

Tunnuslukuja

milj. euroa III/2020 III/2019 I–III/2020 I–III/2019 2019 Edelliset 12kk
Liikevaihto 14 049 1 060 27 736 3 894 5 447 29 289
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 132 295 1 187 1 213 1 766 1 740
Vertailukelpoinen liikevoitto -176 153 424 793 1 191 822
Liikevoitto 60 124 1 186 666 1 110 1 630
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 23 106 540 678 744 606
Tulos ennen tuloveroja 106 198 1 690 1 274 1 728 2 144
Tulos/osake, euroa 0,23 0,20 1,63 1,27 1,67 2,03
Liiketoiminnan rahavirta ennen nettovakuusvelan muutosta* 820 236 1 840 1 411 1 658 2 087
Liiketoiminnan rahavirta 363 262 1 424 1 753 2 015 1 686
Oma pääoma/osake, euroa 14,10 13,96 14,61
Rahoitusnettovelka (kauden lopussa)** 7 130 4 833
Oikaistu nettovelka (kauden lopussa)** 9 640 4 978
Korollinen nettovelka (kauden lopussa)** 5 367 5 260

* Uusi välisumma on lisätty vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä. Vakuussaamiset ja -velat sisältyvät rahoitusnettovelkaan.
** Uniper-konsolidoinnin jälkeen Fortum on päivittänyt nettovelan määritelmää ja käyttää rahoitusnettovelkaa ja oikaistua nettovelkaa