TOIMITUSJOHTAJA JUHANI HINTIKKA

Vuosi 2020 päättyi positiivisesti, kun tuoteliiketoimintojen tilaukset kasvoivat selvästi ja konsultointi kehittyi suotuisasti. Viimeisellä vuosineljänneksellä F-Securen liikevaihto kasvoi 3 prosenttia kuluttajaliiketoiminnan johdolla. Liiketoiminnan aktiviteettien tasot alkoivat normalisoitua koronaviruspandemiaa edeltäneille tasoille, mikä johti kulujen kasvuun ja 13 prosentin oikaistuun käyttökatemarginaaliin.

Hallinnoitujen tietoturvapalveluiden (MDR) liikevaihdon kasvu jatkui vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tilauskanta saavutti vuoden korkeimman tason, kun voitimme useita uusia asiakkuuksia ja tilausten uusimisaste oli hyvällä tasolla. Uusia sopimuksia voitettiin vaativissa asiakasryhmissä, kuten teknisen kaupan, kriittisen infrastruktuurin ja rahoituksen toimialoilla. Olin tyytyväinen MDR:n vahvaan suoritukseen, vaikka pandemia vaikuttaakin vielä myyntisyklien pituuteen.

Päätelaitteiden tietoturvassa etenkin pilvipohjaisten tuotteiden uusmyynti oli vahvaa vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tilausten määrä kasvoi nopeammin kuin vuosiin ja ylitti selvästi liikevaihdon kasvun, mikä kuvastaa liiketoiminnan potentiaalia. Viimeisimpien vuosineljännesten aikana sopimusten kesto on kuitenkin noussut, mikä tarkoittaa, että uusien sopimusten liikevaihtovaikutus jaksottuu pidemmälle ajanjaksolle.

Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto laski viime vuodesta, sillä koronaviruspandemia vaikutti edelleen liiketoimintaan päättyneellä neljänneksellä. Edeltäviin vuosineljänneksiin verrattuna kehitys on kuitenkin ollut positiivista, koska organisaatiot ovat mukautuneet etätoimituksiin ja niillä on jatkuva tarve kehittyneelle tietoturvalle. Tarve on noussut esiin viimeaikaisissa tietoturvatapahtumissa, jotka ovat tuoneet F-Securelle lukuisia toimeksiantoja tietoturvahyökkäysten jälkeisiin vastatoimiin (Incident Response). Kaiken kaikkiaan lyhyen aikavälin ennustettavuus on kehittynyt asteittain mutta on edelleen riippuvainen pandemian vaikutuksista liiketoimintaympäristöön.

Kuluttajaliiketoiminta kasvoi viime vuodesta, mikä johtui ydintuotteidemme F-Secure TOTALin suoramyynnistä ja F-Secure SAFEn myynnistä operaattorikanavassa. Huomattavan korkea, 11 prosentin liikevaihdon kasvu johtui uusista tilauksista sekä vakaista uusimisasteista. Kasvuun sisältyy myös kertaeristä johtuva positiivinen vaikutus. F-Secure ID PROTECTIONin positiivinen kehitys jatkui viimeisellä vuosineljänneksellä, kun allekirjoitimme neljä uutta sopimusta operaattorikumppanien kanssa Aasiassa ja Euroopassa.

Kuluneen vuoden aikana koronaviruspandemia on vaikuttanut merkittävästi niin yksilöihin kuin organisaatioihinkin. F-Secure on kiinnittänyt erityishuomiota työntekijöidensä turvallisuuteen ja terveyteen samalla kun siirryimme etätyöskentelyyn. Muuttuneesta työympäristöstä huolimatta olemme pystyneet takaamaan tietoturvatoimintojemme jatkuvuuden ja varmistamaan siten asiakkaidemme turvallisuuden. F-Securen ohjelmistoliiketoiminnot sekä kuluttajille että yrityksille osoittivat vakautensa vuonna 2020, kun taas konsultointiin pandemia on vaikuttanut negatiivisesti.

F-Secure aloittaa vuoden 2021 vahvana tietoturvayhtiönä, jolla on kanava- ja operaattorikumppanien kautta hyvä asema ohjelmistotuotteissa sekä vahva jalansija nopeasti kasvavalla MDR-markkinalla ja elpyvässä kyberturvallisuuskonsultoinnissa. Merkittävästi parantuneen kannattavuutemme ansiosta yhtiön hallitus esittää maksettavaksi 0,04 euron osakekohtaista osinkoa.

Taloudellinen kehitys

milj. eur 10–12/2020 10–12/2019 Muutos % 1–12/2020 1–12/2019 Muutos %
Liikevaihto                     57,9                      56,1   3 %                220,2                    217,3   1 %
     Kuluttajatietoturvatuotteet                         25,9 23,4 11 % 100,1 94,8 6 %
    Yritystietoturva                         32,0 32,7 -2 % 120,1 122,5 -2 %
            tuotteet 18,7 18,3 2 % 74,3 72,5 2 %
            konsultointi 13,3 14,4 -8 % 45,8 50,0 -8 %
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -12,2 -12,9 -5 % -48,0 -50,5 -5 %
Bruttokate 45,7 43,2 6 % 172,2 166,8 3 %
Liiketoiminnan muut tuotot1) 0,4 0,4 0 % 2,1 1,5 36 %
Liiketoiminnan muut kulut 1) -38,9 -37,0 5 % -138,5 -145,1 -5 %
     myynti ja markkinointi -24,7 -25,5 -3 % -89,4 -99,4 -10 %
     tutkimus ja tuotekehitys -10,4 -8,7 19 % -35,9 -33,2 8 %
     hallinto -3,8 -2,9 32 % -13,2 -12,4 6 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 2) 7,3 6,6 11 % 35,7 23,2 54 %
% liikevaihdosta 12,6 % 11,8 % 16,2 % 10,7 %
Oikaisut liiketoiminnan muissa tuotoissa 3,4 12,5
Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut -0,4 -4,6 0,0 -4,6
Käyttökate 6,9 5,4 29 % 35,7 31,1 15 %
% liikevaihdosta 11,8 % 9,7 % 16,2 % 14,3 %
Poistot -3,0 -3,5 -14 % -12,6 -13,6 -8 %
Arvonalentumiset -0,3 -0,3 -6,3 -95 %
Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot -0,7 -0,9 -18 % -3,2 -4,1 -23 %
Liikevoitto 3,1 0,8 291 % 19,7 7,2 172 %
% liikevaihdosta 5,4 % 1,3 % 8,9 % 3,3 %
Oikaistu liikevoitto 2) 4,3 3,1 38 % 22,9 9,6 137 %
% liikevaihdosta 7,4 % 5,6 % 10,4 % 4,4 %
Tulos per osake (EUR) 3) 0,02 0,00 434 % 0,08 0,02 282 %
Saadut ennakot 81,0 73,9 10 %
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 19,4 8,7 124 % 48,3 19,0 154 %
Rahavarat ja käypään arvoon kirjattavat rahoitusvarat 51,4 25,5 102 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,6 % 4,3 % 172 % 18,5 % 7,8 % 137 %
Omavaraisuusaste, % 52,5 % 49,0 % 7 %
Velkaantumisaste, % -14,1 % 20,8 % -168 %
Henkilöstö kauden lopussa 1678 1696 -1 %
 1. Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä poistot ja arvonalentumiset.
 2. Oikaisut ovat tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät yritysostoihin, integraatiokuluihin, uudelleenjärjestelyyn, liiketoimintojen myynnistä saatuihin voittoihin ja tappioihin sekä muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaistujen kulujen erittely löytyy taulukko-osan liitteestä 5.
 3. Perustuen tilikauden keskimääräiseen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään 158 082 324 (1­–12/2020).

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Ehdotus osingonjaosta

Yhtiön osinkopolitiikkana on jakaa noin puolet vuotuisesta voitosta osinkona. F-Secure Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 74,6 miljoonaa euroa, josta tilikauden tuloksen osuus oli 14,8 miljoonaa euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

F-Secure Oyj:n hallitus ehdottaa, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksetaan 0,04 euron osakekohtainen osinko eli osinkoa maksetaan yhteensä 6,4 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan torstaina 8.4.2021.

Vahva päätös epätavalliselle vuodelle

Keskeiset tapahtumat loka–joulukuussa (Q4)

 • Liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 57,9 miljoonaa euroa (56,1 milj. eur)
 • Yritystietoturvan liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 32,0 miljoonaa euroa (32,7 milj. eur)
 • Kuluttajatietoturvan liikevaihto kasvoi 11 %, ja oli 25,9 miljoonaa euroa (23,4 milj. eur)
 • Oikaistu käyttökate oli 7,3 miljoonaa euroa (6,6 milj. eur) ja 12,6 % liikevaihdosta (11,8 %)
 • Liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa (0,8 milj. eur) ja 5,4 % liikevaihdosta (1,3 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,00)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 19,4 miljoonaa euroa (8,7 milj. eur)

Keskeiset tapahtumat tammi–joulukuussa

 • Liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 220,2 miljoonaa euroa (217,3 milj. eur)
 • Yritystietoturvan liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 120,1 miljoonaa euroa (122,5 milj. eur)
 • Kuluttajatietoturvan liikevaihto nousi 6 % ja oli 100,1 miljoonaa euroa (94,8 milj. eur)
 • Oikaistu käyttökate parani merkittävästi ja oli 35,7 miljoonaa euroa (23,2 milj. eur) ja 16,2 % liikevaihdosta (10,7 %)
 • Liikevoitto oli 19,7 miljoonaa euroa (7,2 milj. eur) ja 8,9 % liikevaihdosta (3,3 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,02 eur)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 48,3 miljoonaa euroa (19,0 milj. eur)

Vuonna 2020 laadintaperiaatteissa ei ole vertailukelpoisuuteen vaikuttavia muutoksia.

Tämän katsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita.

Näkymät

F-Securen taloudelliset näkymät vuodelle 2021 ovat:

 • Yritystietoturvatuotteiden liikevaihdolle odotetaan korkeaa yksinumeroista kasvua.
 • Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihdon odotetaan kasvavan, mutta epävarmuudet jatkuvat COVID-19-pandemian takia.
 • Kuluttajatietoturvan liikevaihdon odotetaan kasvavan noin samaa vauhtia kuin vuonna 2020.
 • Oikaistun käyttökatteen odotetaan säilyvän lähellä edeltävän vuoden tasoa (35,7 miljoonaa euroa).

Koronaviruspandemia heikentää edelleen kyberturvallisuuskonsultoinnin ennustettavuutta ja voi vaikuttaa myös ohjelmistoratkaisujen uusmyyntiin.