Kuva: Arto Alanenpää – Oma teos, CC BY-SA 4.0,

Pääjohtaja Timo Ritakallion kommentit

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta OP Ryhmän asiakasliiketoiminta kasvoi vuonna 2020. Korkokate ja vakuutuskate kasvoivat vuodentakaiseen verrattuna, ja markkinaosuutemme säilyi vahvana niin asunto- ja yritysluotoissa kuin vahinkovakuutusliiketoiminnassa. Luottokantamme kasvoi 2 prosenttia 94 miljardiin euroon, ja talletuskantamme kasvoi 11 prosenttia 71 miljardiin euroon.

Sijoitustoiminnan nettotuottojen lasku vaikutti tulokseen negatiivisesti etenkin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä koronaviruspandemian käännettyä sijoitusmarkkinat laskuun. Myös saamisten arvonalentumiset laskivat tulosta. Arvonalentumisten kasvuun vaikuttivat koronapandemian lisäksi viranomaissääntelyssä tapahtuneet muutokset.

Vuoden 2020 tulos ennen veroja oli 785 miljoonaa euroa, 53 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2019. Vallilan kiinteistön myynti paransi tulosta 96 miljoonaa euroa. Lisäksi Lakisääteisen työeläkevastuun loppuosan siirto Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle vaikutti tulokseen positiivisesti laskemalla OP Ryhmän eläkekuluja 96 miljoonaa euroa.

Vakavaraisuutemme on edelleen erittäin vahvalla pohjalla. Vuoden 2020 lopussa ydinvakavaraisuutemme oli 18,9 prosenttia.

OP Ryhmän omistaja-asiakkaiden määrä jatkoi kasvuaan vuonna 2020. Vuonna 2021 keskitymme edelleen omistaja-asiakkaiden hyötykokemuksen parantamiseen.

Vuonna 2020 Suomessa rekisteröityi yli 200 000 uutta rahasto-osuuden omistajaa. Heistä yli puolet, lähes 60 prosenttia, aloitti säästämisen OP:n rahastoilla.

Koronakriisin aikana myönsimme lyhennysvapaita 115 000 henkilöasiakkaalle ja 11 000 yritysasiakkaalle. Kotitalouksien lyhennysvapaiden kysyntä sekä yritysten tiedustelut maksuohjelmien muutoksista rauhoittuivat loppuvuodesta kriisiä edeltäneelle tasolle.

Poikkeuksellinen vuosi muutti asiakaskäyttäytymistä. Käteisnostot laskivat vuoden 2020 aikana yli 20 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen. OP-mobiilin ja OP-yritysmobiilin käyttö on vahvassa kasvussa. OP-mobiilin kirjautumiset kasvoivat 34 prosenttia vuonna 2020 ja OP-yritysmobiilin peräti 50 prosenttia. Odotamme saman kehitystrendin jatkuvan ja konttoriasioinnin vähenevän entisestään.

Vuoden 2021 suuri kysymys on talouden toipuminen koronakriisistä. Korkojen odotetaan säilyvän ennallaan.

Vuoden 2020 kevään koronasokki koetteli Suomea pelättyä vähemmän, ja talous alkoi toipua jo kesän aikana. Koronapandemian toinen aalto on nyt hidastanut toipumista, mutta rokotusten etenemisen myötä näkymät ovat kirkastuneet. Toimintaympäristön kehitykseen liittyy kuitenkin edelleen paljon epävarmuutta. Osalle yrityksiä elpyminen voi tulla liian myöhään. Rahoitusmarkkinat puolestaan katsovat pidemmälle, jo ensi syksyllä odotettuun talouden piristymiseen.

Yritykset ja kotitaloudet ovat selvinneet kokonaisuutena taloudellisesti verrattain hyvin kriisissä. Yritysten omien toimien lisäksi talouspolitiikan nopea toiminta on auttanut koronatilanteessa selviytymistä. Seuraavana haasteena on hahmottaa, millaiseksi kehitys muodostuu pandemian väistymistä seuraavan kasvupyrähdyksen jälkeen. Keskipitkällä aikavälillä kasvunäkymä on verkkainen ja riskinä ovat kriisin paljastamat heikkoudet. Julkisen talouden voimakas velkaantuminen on yksi suurimmista huolista.

Tammi–joulukuu

OP Ryhmän tulos ennen veroja oli 785 miljoonaa euroa (838). Tulos laski vertailukaudesta 53 miljoonaa euroa. Asiakasliiketoiminnan tuotoista korkokate ja vakuutuskate kasvoivat. Lisäksi tulosta kasvattivat Vallilan kiinteistön myynti ja lakisääteisen työeläketurvan loppuosan hoidon ja vakuutuskannan siirto Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle.

Koronaviruspandemian vaikutukset luottokannan laatuun kasvattivat saamisten arvonalentumisia ja koronaviruspandemian aiheuttama markkinakehitys laski sijoitustoiminnan tuottoja varsinkin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tulosta heikensi myös saamisten arvonalentumisia lisännyt sääntelymuutoksesta johtuva maksukyvyttömyyden uuden määritelmän käyttöönotto ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Korkokate kasvoi 3,5 prosenttia 1 284 miljoonaan euroon. Vähittäispankki-segmentin korkokate kasvoi 3 miljoonaa euroa ja Yrityspankki-segmentin 11 miljoonaa euroa. OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 2,4 prosenttia 93,6 miljardiin euroon ja talletukset 10,8 prosenttia 70,9 miljardiin euroon. Asiakkaat nostivat vuonna 2020 uusia luottoja 22,6 miljardia euroa (25,1).

Vakuutuskate kasvoi 35,9 prosenttia 572 miljoonaan euroon. Vakuutus-segmentin vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot kasvoivat 1,9 prosenttia 1 506 miljoonaan euroon. Korvauskulut laskivat 11,7 prosenttia 951 miljoonaan euroon. Vakuutusvelan diskonttokoron lasku lisäsi korvauskuluja 45 miljoonaa euroa (136). Koronaviruspandemiasta aiheutuneet korvauskulut olivat 37 miljoonaa euroa. Operatiivinen yhdistetty kulusuhde parani 87,8 prosenttiin (92,7).

Nettopalkkiotuotot olivat 931 miljoonaa euroa (936). Rahastojen nettopalkkiotuotot kasvoivat 11 miljoonaa euroa ja maksuliikkeen nettopalkkiotuotot 10 miljoonaa euroa. Omaisuudenhoidon nettopalkkiotuotot sen sijaan laskivat 27 miljoonaa euroa.

Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 65,3 prosenttia 184 miljoonaan euroon. Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot olivat 37 miljoonaa euroa (192). Myyntivoittoja kirjattiin 93 miljoonaa euroa vertailukautta vähemmän. Kaikista rahoitusinstrumenteista myyntivoittoja kirjattiin yhteensä 43 miljoonaa euroa (197).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot olivat 438 miljoonaa euroa (726). Ensimmäisellä vuosineljänneksellä osakkeiden ja saamistodistusten käyvät arvot laskivat merkittävästi, minkä jälkeen tilanne arvopaperimarkkinoilla kuitenkin koheni. Vahinkovakuutuksen vakuutusvelan diskonttokoron laskua vastaava erä, 45 miljoonaa euroa (136), näkyi positiivisena arvonmuutoksena sijoitustoiminnan nettotuotoissa. Markkinamuutoksista johtuvat johdannaisten luotto- ja vastapuoliriskin (CVA) arvonmuutokset laskivat tulosta 19 miljoonaa euroa (-12).

Sijoituskiinteistöjen nettotuotot olivat -30 miljoonaa euroa (19). Sijoituskiinteistöjen käyvät arvot laskivat 35 miljoonaa euroa, kun ne vertailukaudella nousivat 17 miljoonaa euroa.

Osaan vakuutusyhtiöiden oman pääoman ehtoisista sijoituksista sovelletaan väliaikaista poikkeusmenettelyä (overlay approach). Väliaikaisen poikkeusmenettelyn piirissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutokset esitetään oman pääoman käyvän arvon rahastossa. Väliaikainen poikkeusmenettely laski sijoitustoiminnan tuottoja 3 miljoonaa euroa (-105). Yhteensä sijoitustoiminnasta kirjatut tuotot laskivat vertailukaudesta 57,6 prosenttia 181 miljoonaan euroon. OP Ryhmän vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 4,9 prosenttia (8,9).

Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat vertailukaudesta 78 miljoonaa euroa 132 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti Vallilan kiinteistön myynti ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kaupasta kirjattiin myyntivoittoa 98 miljoonaa euroa liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluja 2 miljoonaa euroa liiketoiminnan muihin kuluihin. OP Ryhmä jatkaa toimintaansa kiinteistössä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, ja kiinteistö kirjattiin käyttöoikeusomaisuuseränä taseeseen. IFRS 16 -standardin mukainen käyttöoikeusomaisuuserän arvo oli 138 miljoonaa euroa ja vuokrasopimusvelka 225 miljoonaa euroa. Vertailukaudella liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti työterveyspalveluliiketoiminnan myynti.

Kulut laskivat 3,4 prosenttia 1 839 miljoonaan euroon, ja henkilöstökulut laskivat 8,6 prosenttia 715 miljoonaan euroon. Lakisääteisen työeläkevastuun loppuosan siirto vuoden 2020 lopussa laski OP Ryhmän eläkekuluja 96 miljoonaa euroa. Ilman eläkevastuun siirron vaikutusta kulut kasvoivat 1,7 prosenttia 1 935 miljoonaan euroon ja henkilöstökulut 3,7 prosenttia 811 miljoonaan euroon. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä laskivat 1,7 prosenttia 273 miljoonaan euroon. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 6,6 prosenttia 260 miljoonaan euroon viime vuosien kehittämispanostusten kasvun takia. Arvonalentumispoistoja kirjattiin 13 miljoonaa euroa (33).

Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 0,9 prosenttia 852 miljoonaan euroon. ICT-kulut kasvoivat 41 miljoonaa euroa 395 miljoonaan euroon. Kertaluonteinen investointi tietojärjestelmäympäristöön kasvatti ICT-kuluja vuonna 2020. Kehittämisen kuluvaikutus oli 183 miljoonaa euroa (183). Viranomaismaksut kasvoivat 16,6 prosenttia 52 miljoonaan euroon EU:n vakausmaksun kasvettua.

Tulosta heikentäviä, eri tuloslaskelmaeriin kohdistuneita arvonalentumisia luotoista ja saamisista sekä sijoituksista kirjattiin yhteensä 244 miljoonaa euroa (110), joista 225 miljoonaa euroa (87) kirjattiin luotoista ja muista saamisista. Asiakkaat hakivat aktiivisesti luottoihin lyhennysvapaita ja maksuaikojen muutoksia koronakriisin aikana, mikä yhdessä koronakriisistä johtuvien toimialakohtaisten lisävarausten ja odotettavissa olevien luottotappioiden laskennassa käytettävien makroekonomisten parametrien muutosten kanssa kasvatti saamisten arvonalentumisia 88 miljoonaa euroa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä käyttöönotettu maksukyvyttömyyden uusi määritelmä kasvatti käyttöönoton yhteydessä saamisten arvonalentumisia 44 miljoonaa euroa. Lopullisia nettoluottotappioita, 107 miljoonaa euroa (45), kasvattivat saamisten uudelleenjärjestelyt. Tappiota koskeva vähennyserä oli katsauskauden lopussa 708 miljoonaa euroa (585). Järjestämättömät saamiset luotoista ja muista saamisista olivat 2,0 prosenttia (1,1) luotto- ja takauskannasta. Saamisten arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista olivat 0,23 prosenttia (0,09) luotto- ja takauskannasta.

OP Ryhmän tuloverot olivat 144 miljoonaa euroa (168). Efektiivinen verokanta oli 18,3 prosenttia (20,1). Efektiivistä verokantaa laskivat lakisääteisen työeläkevastuun siirto ja annetut konserniavustukset.

OP Ryhmän oma pääoma oli 13,1 miljardia euroa (12,6). Omaan pääomaan sisältyi Tuotto-osuuksia 3,0 miljardia euroa (3,0), josta irtisanottujen Tuotto-osuuksien osuus oli 0,3 miljardia euroa (0,3). Tuotto-osuuksien tuottotavoite vuodelle 2020 oli 3,25 prosenttia. Kertyneen Tuotto-osuuksille maksettavan koron arvioidaan olevan yhteensä 95 miljoonaa euroa. Vuodelta 2019 korkoja maksettiin yhteensä 97 miljoonaa euroa 8.2.2021.

Laaja tulos oli 734 miljoonaa euroa (926). Vertailukaudella laajaa tulosta kasvattivat käyvän arvon rahaston muutokset.

OP Ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020: Tulos ennen veroja 785 miljoonaa euroa – korkokate ja vakuutuskate kasvoivat epävarmassa toimintaympäristössä

 • Tulos ennen veroja oli 785 miljoonaa euroa (838).
 • Asiakasliiketoiminnan tuotoista korkokate kasvoi 4 % 1 284 miljoonaan euroon (1 241) ja vakuutuskate 36 % 572 miljoonaan euroon (421). Nettopalkkiotuotot olivat 931 miljoonaa euroa (936).
 • Koronaviruspandemian (COVID-19) aiheuttama sijoitusmarkkinoiden kehitys laski sijoitustoiminnan tuottoja varsinkin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat vertailukaudesta 58 % 181 miljoonaan euroon (425).
 • Yhteensä tuotot laskivat 3 % 3 103 miljoonaan euroon (3 181).
 • Kulut laskivat 3 % 1 839 miljoonaan euroon (1 903). Lakisääteisen työeläkevastuun loppuosan siirto Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle vuoden 2020 lopussa laski OP Ryhmän eläkekuluja 96 miljoonaa euroa. Ilman eläkevastuun siirron vaikutusta kulut kasvoivat 2 % 1 935 miljoonaan euroon.
 • Saamisten arvonalentumiset, 225 miljoonaa euroa (87), olivat 0,23 % (0,09) luotto- ja takauskannasta. Saamisten arvonalentumisia kasvattivat koronaviruspandemian vaikutukset luottokannan laatuun ja sääntelymuutoksesta johtuva maksukyvyttömyyden uuden määritelmän käyttöönotto.
 • OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 2 % 94 miljardiin euroon (91) ja talletukset 11 % 71 miljardiin euroon (64).
 • CET1-vakavaraisuus oli 18,9 % (19,5). Suhdeluvun laskuun vaikuttivat luottokannan kasvu sekä maksukyvyttömyyden uuden määritelmän käyttöönotto.
 • Vähittäispankin tulos ennen veroja laski 51 % 115 miljoonaan euroon (235). Korkokate kasvoi 3 miljoonaa euroa ja nettopalkkiotuotot laskivat 10 miljoonaa euroa. Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 136 miljoonaa euroa 172 miljoonaan euroon (36). Luottokanta kasvoi vuodessa 2 % ja talletukset 9 %.
 • Yrityspankin tulos ennen veroja kasvoi 13 % 349 miljoonaan euroon (311). Korkokate kasvoi 3 %, nettopalkkiotuotot 22 % ja sijoitustoiminnan nettotuotot 20 %. Saamisten arvonalentumiset olivat 53 miljoonaa euroa (51). Luottokanta kasvoi vuodessa 1 %.
 • Vakuutuksen tulos ennen veroja laski 7 % 348 miljoonaan euroon (373). Vakuutuskate kasvoi 35 % 582 miljoonaan euroon (431). Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat 247 miljoonaa euroa 84 miljoonaan euroon (331). Operatiivinen yhdistetty kulusuhde parani 87,8 %:iin (92,7). Lakisääteisen työeläkevastuun siirto laski eläkekuluja 85 miljoonaa euroa.
 • Muun toiminnan tulos ennen veroja oli 3 miljoonaa euroa (-37). Vallilan kiinteistön myynti 31.1.2020 paransi tulosta 96 miljoonaa euroa. OP Ryhmä jatkaa toimintaansa kiinteistössä pitkäaikaisena vuokralaisena.
 • Vuonna 2020 OP Ryhmä investoi yhteensä 282 miljoonaa euroa (313) toimintansa kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen.
 • Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset olivat 255 miljoonaa euroa (254).
 • Osuuspankkien omistaja-asiakkaiden määrä oli 2,0 miljoonaa (2,0). OP Ryhmän pankki- ja vakuutustoiminnan yhteisten asiakkaiden määrä oli 1,3 miljoonaa (1,2).
 • OP Ryhmä noudattaa voitonjaossaan Euroopan keskuspankin suositusta. Suosituksen mukaisesti OP Ryhmä kävi keskustelun voitonjaon tasosta EKP:n valvontaryhmän kanssa, ja Tuotto-osuuksien korot vuodelta 2019 maksettiin Tuotto-osuuksien haltijoille 8.2.2021.
 • Vuoden 2021 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan pienemmäksi kuin vuoden 2020 tulos. Näkymistä kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Vuoden 2021 näkymät”.

OP Ryhmän avainlukuja

  1–12/2020 1–12/2019 Muutos, %
Tulos ennen veroja, milj. € 785 838 -6,3
   Vähittäispankki 115 235 -51,2
   Yrityspankki 349 311 12,5
   Vakuutus 348 373 -6,5
   Muu toiminta 3 -37
Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille, milj. € -255 -254 0,4
Oman pääoman tuotto (ROE), % 5,0 5,5 -0,5*
Oman pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 6,6 7,1 -0,6*
Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,42 0,47 -0,05*
Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 0,55 0,60 -0,06*
  31.12.2020 31.12.2019 Muutos, %
CET1-vakavaraisuus, % 18,9 19,5 -0,6*
Luottokanta, mrd. € 93,6 91,5 2,4
Talletukset, mrd. € 70,9 64,0 10,8
Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 2,0 1,1 0,9*
Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,23 0,09 0,14*
Omistaja-asiakkaat (1 000) 2 025 2 003 1,1

*Suhdeluvun muutos

Vuoden 2021 näkymät

Koronavirustartunnat lisääntyivät syksyllä useimmissa maissa. Tämän seurauksena kesällä alkanut talouden elpyminen kangerteli, mutta vaikutukset talouteen olivat vuoden lopulla aiempaa vähäisempiä ja kohdistuivat palvelusektoriin. Talouden elpyminen jatkuu koronapandemian talttumisen mahdollistamassa tahdissa. Rahoitusmarkkinoilla odotukset ovat myönteisiä. Keskuspankkien politiikka rauhoittaa markkinoita ja pitää korot matalina.

Koronapandemia pitää yhä yllä epävarmuutta talouden näkymistä. Pandemiakehityksen äkillinen paheneminen vaikuttaisi OP Ryhmään kolmella tavalla: epävarmuus lisääntyisi rahoitus- ja sijoitusmarkkinoilla sekä taloudessa, asiakkaiden taloudellisten vaikeuksien lisääntyminen kasvattaisi luottoriskiä sekä vähentäisi palveluiden kysyntää ja lisäksi paheneva tautitilanne voisi vaikeuttaa OP Ryhmän oman toiminnan tehokasta toteuttamista.

Koronaviruspandemia aiheuttaa epävarmuutta saamisten arvonalentumisten määrään ja sijoitustoiminnan tuottoihin. OP Ryhmän vuoden 2021 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan pienemmäksi kuin vuoden 2020 tulos.

Kaikki tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.