Toimitusjohtaja Ville Iho: Ketterä reagointi kysynnän muutoksiin palkittiin vahvalla tuloksella

Terveystalon vuoden 2020 viimeinen vuosineljännes oli liiketoiminnallisesti hyvin samankaltainen kuin edeltävä vuosineljännes; liikevaihto kasvoi 3,5 prosenttia yksityis- ja yritysasiakkuuksien vahvan myynnin ansiosta ja erityisesti koronatestauspalveluiden kysyntä oli vahvaa. Julkisasiakkuuksissa vahva palvelumyynnin ja työterveyden kysyntä kompensoi ulkoistusliiketoiminnan päättyneiden sopimusten vuoksi laskenutta liikevaihtoa. Kannattavuutemme vahvistui selvästi; oikaistu EBITA kasvoi 21,5 prosenttia 39,3 miljoonaan euroon (32,3) ja oli 14,0 prosenttia (12,0) liikevaihdosta.

Myynnin mixin heilahtelut olivat koronavuonna kaiken kaikkiaan poikkeuksellisia. Alla oleva kysyntä oli yleisen akuuttien infektioiden sairastuneisuuden laskun ja ihmisten vähentyneen vastaanotolle hakeutumisen vuoksi paineessa koko vuoden, vaikka kesällä nähtiinkin tilapäistä elpymistä. Toisaalta trendinomaisesti aikaisemminkin kasvaneet hyvinvoinnin palvelut jatkoivat edelleen kasvu-uralla, koronatestaus kompensoi yleistä kysynnän laskua, ja digipalveluissa nähtiin kasvuyhtiömäisiä kasvuprosentteja, parhaana esimerkkinä videovastaanottojen viisikymmenkertaistuminen. Kaikista käynneistä jopa 26 prosenttia toteutui etänä, joko digitaalisissa kanavissa tai puhelimitse. Yleisimmissä diagnooseissa yli 30 prosenttia vähentyneet kausiluonteiset ylähengitystieinfektiot korvautuivat kasvaneilla mielenterveyden haasteilla ja sisätautien erikoisalan myynnin kasvulla. Ennakoimme erikoisalojen vahvistumista palveluissamme jo strategiassamme ja vahvistamme rooliamme valituilla alueilla perustamillamme Fokus -erikoisyksiköillä, joista ensimmäisenä starttasivat mielen hyvinvoinnin, tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja vatsan alueen erikoisyksiköt.

Koronavuoden jälkeen organisaatiomme on aiempaa tottuneempi vastaamaan ketterästi toimintaympäristön muutoksiin ja kellotaajuutemme suunnittelusta toimeenpanoon on nopeutunut. Tänä vuonna hyviin tuloksiin pääseminen on vaatinut koko organisaatiolta poikkeuksellista sisua. Huomioimme etulinjan henkilöstön erinomaisen työn maksamalla joulukuussa 500 euron ylimääräisen palkkion 5000:lle Terveystalolaiselle. Sivukuluineen tämä tarkoitti 3 miljoonan euron panostusta. Jokainen 6,9 miljoonasta asiakaskäynnistä Terveystalossa on omalta osaltaan tukenut ihmisten terveyttä ja auttanut yhteiskunnan pitämisessä toimintakykyisenä tänä poikkeuksellisena vuotena.

Terveydenhuollon digitalisaatio otti vuoden aikana merkittävän harppauksen eteenpäin, mutta näemme edelleen suuria mahdollisuuksia parantaa asiakasarvoa ja tuottavuutta digitalisaation keinoin: työterveyden perusprosessien tulisi hoitua digitaalisesti yhtä sujuvasti kuin asuntolainahakemukset verkossa, ja osia hoitopolun rutiininomaisista vaiheista on mahdollista automatisoida tai hoitaa etänä. Pidimme koronavuonnakin investointimme digitaaliseen alustaan korkealla tasolla, ja edelläkävijyyden säilyttäminen tulee jatkossa vaatimaan kasvavia panostuksia. Skaalamme ja taloudellisen vahvuutemme ansiosta meillä on tähän mahdollisuus,

Ajoittain kärjekkään Sote-keskustelun varjossa yhteistyö julkisen ja yksityisen välillä on koronan ansiosta parantunut ja kynnys hakea uusia ratkaisuja yhteistyössä on poikkeuksellisen matalalla. Terveystalon palvelumyynti julkiselle puolelle on kasvanut, josta viimeisimpänä esimerkkinä yhteistyöstä aloitimme joulukuussa koronarokottamisen yhteistyössä julkisasiakkuuksiemme kanssa. Nopeasti uudistettu lainsäädäntö mahdollistaa myös työterveyden osallistumisen koronarokotuksiin laajasti. Tuli Sotea tai ei, riittää julkisrahoitteisilla markkinoilla kysyntää myös tulevaisuudessa; palvelumallit sopeutuvat lainsäädäntöön, ja laadukas tarjonta löytää jatkossakin kysynnän.

Koronavuoden selkeisiin onnistumisiin kuuluu luottamuksen vahvistuminen Terveystaloon niin asiakkaiden kuin ammattilaistemme keskuudessa. Laajasti kuluttajien luottamusta mittaava brändipreferenssi oli ennätystasolla. Asiakastyytyväisyyden päämittarimme, vastaanottojen suositteluindeksi, NPS nousi maailmanluokkaan ja ammattilaistyytyväisyyttä mittaava eNPS tuplaantui vertailukaudesta kuormittavasta vuodesta huolimatta. Näiden lisäksi saavutimme myös kolmannen, ympäristöön liittyvän rahoitussopimukseemme sidotun vastuullisuustavoitteen. Koronakriisistä huolimatta edistimme yritysvastuutyötämme usealla eri osa-alueella. Näistä tuloksista kerromme tarkemmin viikolla 7 julkaistavassa vastuullisuusraportissamme.

Koronatilanteeseen reagoiminen säilyy johtamisen agendalla vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon ajan. Samaan aikaan strategiamme implementointi etenee suunnitellusti ja alustamme kehittyy. Kerroimme joulukuussa johtamisrakenteemme uudistuksesta, jonka tavoitteena on nopeuttaa päätöksentekoa, sekä parantaa tulosvastuullisuutta, läpinäkyvyyttä ja tuottavuutta. Uuden strategian toteutusta vauhditettiin myös muutoksilla johdossa.

Terveystalo lähtee toiseen koronavuoteen erinomaisista asemista.

Näkymät

 • Markkinaympäristö on lyhyellä aikavälillä yhä epävarma koronaviruspandemiaan liittyvien kuluttajakäyttäytymisen muutosten vuoksi, ja kysynnän ennustaminen on haasteellista lyhyellä aikavälillä. Koronatestauskysynnän odotetaan säilyvän korkealla tasolla vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja terveyspalveluiden kysynnän odotetaan kokonaisuudessaan kasvavan selvästi heikosta toisen neljänneksen vertailukaudesta, mikäli vuoden 2020 alkupuolen kaltaisiin merkittäviin pandemia-rajoitustoimiin ei ryhdytä.
 • Yritysasiakkuuksissa ennaltaehkäisevien ja lakisääteisten työterveyspalveluiden kysynnän arvioidaan säilyvän vakaana. Akuutin ja ei-kiireellisen sairaudenhoidon kysynnän palautuminen on yleisen sairastavuuden vähenemisen ja pandemia-rajoitustoimien vuoksi epävarmaa. Etänä tuotettavien palveluiden osuus kasvaa merkittävästi. Merkittävät muutokset työllisyydessä voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään.
 • Yksityisasiakkaissa kokonaiskysynnän odotetaan säilyvän normaalilla tasolla edellyttäen, että erityisesti liikkumista koskevilta merkittäviltä rajoitustoimilta vältytään. Erikoisalojen välillä vaihtelu voi kuitenkin olla voimakasta lyhyellä aikavälillä yleisen sairastavuuden vaihtelun ja aluekohtaisten pandemia-rajoitteiden vuoksi. Etänä tuotettavien palveluiden kysyntä kasvaa merkittävästi. Merkittävät muutokset kuluttajaluottamuksessa voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään.
 • Julkisen sektorin kysynnän työterveydessä, palvelumyynnissä ja henkilöstöpalveluissa odotetaan jatkuvan vakaana. Ulkoistusliiketoiminnan liikevaihto laskee suunnitellusti päättyneiden ulkoistusten johdosta.

Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.

Covid-19 vaikutukset ja Terveystalon toimenpiteet

Pandemian vaikutusten minimoimiseksi Terveystalo sopeutti operatiivista toimintansa poikkeusolosuhteisiin varmistaakseen liiketoiminnan rahavirran ja kannattavuuden muun muassa jäädyttämällä palveluostoja, uudelleen arvioimalla investointitarpeita, jäädyttämällä korvausrekrytointeja ja lomauttamalla henkilöstöä. Sopeutustarve ja toimenpiteet vähenivät selvästi vuoden toisella puoliskolla kysynnän palauduttua lähemmäs normaalitasoa. Palvelutuotannon painopistettä on siirretty erityisesti koronatestaamiseen sekä digitaalisiin palveluihin, joiden kysyntä moninkertaistui vuoden alusta.

Pandemian aiheuttamasta epävarmuudesta johtuen Terveystalo on arvioinut koronan vaikutuksia raportoituihin lukuihin ja ennusteisiin alla kuvatun mukaisesti. Nykyisessä tilanteessa nämä ennusteet tukeutuvat merkittävästi johdon arvioihin.  Taloudellisen toimintaympäristön epävarmuudesta johtuen neljännen vuosineljänneksen raportoinnin yhteydessä tarkasteltiin myyntisaamisten luottotappioriskiä sekä omaisuuserien arvonalentumisriskiä muuttuneiden markkinanäkymien ja viimeisimpien ennusteiden valossa. Myyntisaamisiin liittyen luottotappioriskin ei todettu merkittävästi kasvaneen. Omaisuuserien arvonalentumisriskin ei havaittu kohonneen, ja liikearvon arvonalentumistestaus suoritettiin normaaliprosessin mukaisesti viimeisellä vuosineljänneksellä.

Yhtiön maksuvalmius- ja rahoitustilanne on säilynyt vahvana. Katsauskauden aikana yhtiö täytti rahoitussopimuksessa sovitun, suhteellista velkaantuneisuutta kuvaavan kovenanttiehdon. Vallitsevan epävarmuuden vuoksi Terveystalo jatkaa laajempien rahoituksen liitetietojen raportoimista likviditeettiasemasta, varoista ja veloista sekä lainojen maturiteetista liitetiedossa 12.

Yhtiö arvioi, että kriisin välittömien vaikutusten lisäksi muutokset työllisyydessä ja kuluttajaluottamuksessa voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään myös akuutin vaiheen jälkeen. Yhtiö arvioi kuitenkin monipuolisen asiakaskunnan ja palveluvalikoiman vaimentavan yksittäisissä palveluissa tai asiakkuuksissa tapahtuvien kysynnän muutosten vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan.

Avainluvut

Terveystalo konserni, milj. euroa 10-12/
2020
10-12/
2019
Muutos, % 2020 2019 Muutos, %
Liikevaihto 279,7 270,3 3,5 986,4 1 030,7 -4,3
Oikaistu käyttökate (EBITDA), * 1) 54,5 47,8 14,1 162,8 176,3 -7,7
Oikaistu käyttökate (EBITDA), %  * 1) 19,5 17,7 16,5 17,1
Käyttökate (EBITDA) 1) 53,7 46,8 14,8 158,3 171,2 -7,5
Käyttökate (EBITDA), % 1) 19,2 17,3 16,1 16,6
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) * 1) 39,3 32,3 21,5 101,9 115,1 -11,5
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), %  *1) 14,0 12,0 10,3 11,2
Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 1) 38,5 31,4 22,7 97,4 110,0 -11,4
Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % 1) 13,8 11,6 9,9 10,7
Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT) * 1) 31,6 24,8 27,5 71,6 86,5 -17,2
Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT), % * 1) 11,3 9,2 7,3 8,4
Liikevoitto/-tappio (EBIT) 30,8 23,8 29,4 67,2 81,4 -17,5
Liikevoitto/-tappio (EBIT), % 11,0 8,8 6,8 7,9
Oman pääoman tuotto (ROE), % 1) 8,2 10,3
Omavaraisuusaste, % 1) 42,1 39,9
Osakekohtainen tulos (€) 0,18 0,13 39,0 0,36 0,43 -15,5
Nettovelka 490,9 548,2 -10,5
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 1) 85,9 101,3
Nettovelka/Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta) 1) 3,0 3,1
Varat yhteensä 1 361,0 1 359,3 0,1
Henkilöstö keskimäärin HTV 4 900 4 943 -0,9
Henkilöstö kauden lopussa 8 253 8 685 -5,0
Ammatinharjoittajat kauden lopussa 5 057 5 068 -0,2
Oikaistu käyttökate (EBITDA), ilman IFRS 16 *1) 118,0 131,4 -10,2
Nettovelka, ilman IFRS 16 325,9 366,4 -11,1
Oikaistu nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA), ilman IFRS 16
(viimeiset 12 kuukautta)  *1)
2,8 2,8
Laatuindeksi2) 94,2 96,4 -2,3
Asiakassuositteluindeksi NPS, vastaanotot 82,8 72,5 14,2
Henkilöstösuositteluindeksi eNPS2) 18,0 9,0 100,0
Sekajäteintensiteetti2) 6,0 4,9 23,7

*) Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja -tappioihin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.
1) Vaihtoehtoinen tunnusluku. Terveystalo esittää IFRS-tunnuslukujen lisäksi täydentäviä, vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joita yhtiö seuraa sisäisesti ja jotka antavat merkittävää yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille yhtiön toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Näitä ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista eikä niitä korvaavina tunnuslukuina.

2) Laatuindeksi koostuu seitsemästä eri vaikuttavuusmittarista, jotka kuvaavat lääketieteellistä ja kokemuksellista laatua, hoidon saatavuutta ja ennaltaehkäisevän hoidon osuutta.
eNPS mitataan puolivuosittain, raportoitava luku on viimeisimmän mittauksen tulos.
Sekajäteintensiteetti = Sekajätteen määrä (tonnia) suhteessa liikevaihtoon (100 milj.)

Loka-joulukuu 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 3,5 prosenttia vertailukaudesta 279,7 miljoonaan euroon (270,3).
 • Oikaistu1) liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) kasvoi 21,5 prosenttia 39,3 miljoonaan euroon (32,3) ja oli 14,0 prosenttia (12,0) liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 22,4 miljoonaa euroa (16,1).
 • Osakekohtainen tulos, EPS oli 0,18 euroa (0,13).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 66,3 miljoonaa euroa (49,5).
 • Digitaaliset käynnit yli nelinkertaistuivat 242 000 (59 000) käyntiin

Tammi-joulukuu 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 4,3 prosenttia vertailukaudesta 986,4 miljoonaan euroon (1 030,7).
 • Oikaistu1) liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) laski 11,5 prosenttia 101,9 miljoonaan euroon (115,1) ja oli 10,3 prosenttia (11,2) liikevaihdosta.
 • Kauden voitto oli 45,8 miljoonaa euroa (54,1).
 • Osakekohtainen tulos, EPS oli 0,36 euroa (0,43).
 • Nettovelka/oikaistu käyttökate1) oli 3,0 (3,1).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 143,7 miljoonaa euroa (173,6).
 • Digitaaliset käynnit yli nelinkertaistuivat 700 000 (171 000) käyntiin
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle vuodelta 2020 osinkoa jaettavan 13 (13) senttiä osaketta kohden ja että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan lisäosingonjaosta siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 13 senttiä osakkeelta. Osinkoa jaettaisiin yhteensä enintään 26 senttiä osakkeelta.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.

 1. Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja -tappioihin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.