TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Vuosi 2020 alkoi kasvavan epävarmuuden merkeissä. Alkuvuotta leimasivat kauppasota, työmarkkinoiden levottomuus, Keski-Euroopan kaarnakuoriaistuhot ja hiljenevän markkinasyklin vaikutukset. Vahva tilauskantamme oli erinomainen puskuri alkuvuoden haasteille.

Todellinen shokki koettiin vasta ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla, kun COVID-19-pandemian vaikutukset realisoituvat. Yhtiömme reagoi vaikeaan tilanteeseen terävästi ja pystyimme lieventämään pandemian aiheuttaman kriisin vaikutuksia. Yhteiskuntien sulkeutuessa rajoitustoimien vuoksi liiketoimintamme ennustettavuus muodostui erittäin vaikeaksi.

Pystyimme haastavasta tilanteesta huolimatta pitämään liikevaihtomme hyvällä tasolla sekä saavuttamaan noin yhdeksän prosentin kannattavuuden ja erinomaisen 74,8 miljoonan euron rahavirran. Luovutimme syksyllä asiakkaallemme 16 000. Vieremällä valmistetun PONSSEN.

Se, mikä yhtiömme näkökulmasta lähti liikkeelle osien saatavuuteen liittyvinä ongelmina, kääntyi nopeasti tuotteidemme kysyntään liittyväksi kriisiksi. Nopeasti pahenevan pandemian vaikutuksiin liittyvä epävarmuus hiljensi markkinoita voimakkaasti ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Epävarmuus vaikutti laajamittaisesti metsäalan toimijoihin. Tilauskantamme lähes puolittui toisella vuosineljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna ja etenkin Venäjän markkina hiljentyi ensimmäisenä voimakkaasti. Kesää kohden asiakkaillamme alkoi kuitenkin olla tarve saada koneita nopeammalla aikataululla ja pystyimme nostamaan tehtaamme takaisin kahteen vuoroon kesäkuun puolivälissä.

Toisella vuosipuoliskolla markkinatilanne helpottui asiakkaidemme työtilanteen normalisoituessa. Aasian hiljalleen tapahtunut palautuminen vaikutti Venäjän korjuuoperaatioiden käynnistymiseen ja tilanteemme alkoi vähitellen helpottua. Vuoden kolmannella neljänneksellä markkina alkoi virkistyä maailmanlaajuisesti ja samanaikaisesti osien saatavuus parantui. Markkinoiden elpyminen jatkui aivan loppuvuoteen saakka. Tilanteeseen nähden ja alkuvuoden hyvän tilauskannan siivittämänä selvisimme erinomaisesti. Lopulta myös vaihtokoneiden kysyntä palautui hyvälle tasolle ja samaan aikaan huoltopalvelumme kipusi takaisin normaalille kasvu-uralleen. Palautuminen pandemian aiheuttamasta kriisistä tapahtui selvästi odotuksia nopeammin.

Markkinoiden palautumisen ansiosta tilauskantamme vahvistui hiljalleen loppuvuotta kohden. Tilauskantamme vuoden lopussa oli 174,9 (256,8) miljoonaa euroa.

Ennusteidemme mukaan metsäkonemarkkina laski noin 20 prosenttia edellisvuodesta. Ponssen liiketoiminta-alueista varsinkin vaihtokonemyynnin ja huoltopalveluiden virkistyminen loppuvuotta kohti oli iso helpotus uuskonemarkkinan palautumisen ohella. Vaihtokonevarastomme on edelleen normaalia korkeammalla tasolla, mutta loppuvuoden hyvä vaihtokonemyynti helpotti merkittävästi liiketoiminnan rahavirtaa. Asiakkaidemme hyvän työtilanteen ansiosta huoltopalvelumme palasi takaisin normaalille tasolleen toisen neljänneksen notkahduksen jälkeen.

Ponssen kumulatiiviseksi liikevaihdoksi muodostui vuonna 2020 tilanteeseen nähden hyvä 636,6 (667,4) miljoonaa euroa, jossa oli laskua lopulta vain 4,6 prosenttia. Liikevoitoksi muodostui 57,1 (67,3) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentiksi 9,0 (10,1) prosenttia. Liiketoiminnan rahavirta oli erinomainen 74,8 (43,7) miljoonaa euroa. Onnistuimme käyttöpääoman hallinnassa kuluneen vuoden aikana erittäin hyvin.

Pandemiarajoitukset näkyivät kaikissa toiminnoissamme ympäri maailmaa. Päätöksenteon lähtökohtana oli asiakkaidemme ja kaikkien ponsselaisten terveys ja turvallisuus. Tavoitteena oli pitää huoltopalvelukeskukset ja tehdas kaikin mahdollisin keinoin puhtaana koronaviruksesta. Toimihenkilöiden siirtyminen keväällä etätyöhön onnistui yli odotustemme ja pystyimme varmistamaan ihmistemme turvallisuuden jatkaen samalla kehitystämme normaalisti. Tehtaamme säästyi tartunnoilta ja ihmistemme esimerkillinen vastuunkanto tuotti tulosta. Työelämän ja toimintatapojen muutos on Ponssella pysyvää. Palaamme pandemian jälkeen takaisin toimistoihin, mutta haluamme pitää kiinni etätyön hyväksi koetuista mahdollisuuksista ja käyttää viestinnässämme ja yhteydenpidossamme aiempaa enemmän sähköisiä kanavia.

Vuodesta 2010 lähtien olemme investoineet tuotekehitykseen 141 miljoonaa euroa ja käyttöomaisuuteen 235 miljoonaa euroa. Ponssen jatkuva ja tarkoituksenmukainen kehittyminen on meille keskeistä. Jakelu- ja huoltoverkostomme kehittyy maailmalla nopeasti. Kehitämme verkostomme organisaatiota ja toimintatapoja systemaattisesti, ja pyrimme laajentumaan tehokkaasti uusille markkina-alueille. Ponsse-verkoston myynnin ja huollon päivittäinen työ pitää asiakkaamme tyytyväisinä ja varmistaa menestyksemme pitkällä aikavälillä. Samalla panostamme merkittävästi tuotekehitykseemme ja valmistusverkostoomme pitääksemme laaduntuottokykymme ja tuottavuutemme mahdollisimman hyvässä kehityksessä.

LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 636,6 (667,4) miljoonaa euroa, joka on 4,6 prosenttia vähemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 79,6 (78,2) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 39,6 (38,0) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 23,6 (19,7) prosenttia, Venäjä ja Aasia 14,6 (17,6) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 21,7 (24,0) prosenttia sekä muut maat 0,5 (0,7) prosenttia.

TULOSKEHITYS

Liiketulos oli 57,1 (67,3) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 9,0 (10,1) prosenttiaKonsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 12,4 (23,5) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 85,7 (92,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 47,8 (57,6) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -17,7 (-1,0) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli -15,2 (0,4) miljoonaa euroa.

Emoyhtiön saamiset muilta konserniyhtiöiltä olivat nettomääräisesti 42,2 (98,0) miljoonaa euroa. Emoyhtiö on arvostanut nettosijoitusta Ponsse Latin America -tytäryhtiöön käypään arvoon kirjaamalla luottotappiota myyntisaamisista ja arvonalentumista pitkäaikaisista sijoituksista yhteensä 30,4 miljoonaa euroa samalla, kun tytäryhtiön operatiivinen suorituskyky on parantunut. Saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista, joiden arvostamiseen liittyvistä suojaamattomien erien realisoitumattomista kurssitappioista kirjaamattomat verosaamiset vaikuttavat konsernin efektiiviseen veroasteeseen.

Katsauskauden tulokseksi muodostui 32,3 (52,0) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 1,15 (1,86) euroa.

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 474,0 (426,8) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 142,1 (153,2) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 35,4 (47,2) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 123,6 (48,7) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 255,0 (232,1) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 197,3 (208,0) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 114,5 (81,7) miljoonaa euroa. Yhtiö on varmistanut likviditeettiään nostamalla rahoituslimiiteistä ja yritystodistusohjelman kautta lyhytaikaista lainaa. Yhtiön rahoituslimiiteistä on käytössä 21%. Konsernin lainat rahoituslaitoksilta ovat vakuudettomia lainoja ilman rahoituskovenantteja. Konsernin nettovelat olivat -9,1 (32,9) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) -3,6 (14,2) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 54,3 (54,8) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 74,8 (43,7) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -20,0 (-28,2) miljoonaa euroa.

COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS

Koronaviruspandemia on aiheuttanut nopeita muutoksia yhtiön toimintaympäristössä. Yhtiön johto on pyrkinyt aktiivisesti seuraamaan ja ennakoimaan pandemian kehittymistä sekä ryhtynyt pandemian vaikutusten ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimenpiteisiin. Koronapandemian pitkittyminen voi vaikuttaa merkittävästi komponenttien saatavuuteen.

Yhtiö reagoi COVID-19-pandemiaan nopeasti ja yhtiön johto alkoi valmistelemaan vaihtoehtoisia toimintasuunnitelmia muuttuvaan ympäristöön. Rahoituksen osalta yhtiö on tehnyt kaikki tarvittavat toimenpiteet yhtiön jatkuvuuden varmistamiseksi.

Pandemiarajoitukset näkyivät yhtiön kaikissa toiminnoissa ympäri maailmaa. Päätöksenteon lähtökohtana oli asiakkaiden ja kaikkien ponsselaisten terveys ja turvallisuus.

Yhtiön toimihenkilöt siirtyivät keväällä etätyöhön onnistuneesti ja yhtiö pystyi varmistamaan ihmisten turvallisuuden jatkaen samalla kehitystyötä normaalisti. Yhtiön tuotanto säästyi tartunnoilta ja työntekijöiden esimerkillinen vastuunkanto tuotti tulosta. Työelämän ja toimintatapojen muutos on Ponssella pysyvää. Pandemian jälkeen yhtiö pitää kiinni hyväksi koetuista digitaalisista toimintatavoista ja käyttää niitä sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässään ja yhteydenpidossaan aiempaa enemmän.

Markkinatilanne

Nopeasti pahenevan pandemian vaikutuksiin liittyvä epävarmuus hiljensi markkinoita voimakkaasti ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Toisella vuosipuoliskolla markkinatilanne helpottui yhtiön asiakkaiden työtilanteen normalisoituessa ja yhtiö siirtyi tuotannossa takaisin kahteen vuoroon kesäkuun puolivälissä.

Väliaikaiset säästötoimet

Yhtiön johto on pyrkinyt aktiivisesti seuraamaan ja ennakoimaan pandemian kehittymistä sekä ryhtynyt pandemian vaikutusten ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimenpiteisiin. Ponsse Oyj kutsui henkilöstönsä yhteistoimintaneuvotteluihin, jotka päättyivät 19.3.2020. Neuvotteluissa sovittiin koko henkilöstöä koskevista enintään 90 päivän lomautuksista emoyhtiön toimintojen sopeuttamiseksi. Lisäksi yhtiön tytäryhtiöissä sopeutettiin toimintoja. Kulujen tarkka kontrollointi tulee yhtiössä jatkumaan ja investointeja toteutetaan tarkkaa harkintaa käyttäen myös jatkossa.

Julkiset avustukset ja muut helpotukset

Liiketoiminnan muissa tuotoissa esitetyt julkiset avustukset sisältävät eri valtioiden säätämiä määräaikaisia COVID-19-tukia 1,4 miljoonaa euroa.

Vaikutus taloudelliseen raportointiin

Yhtiön tekemien arvonalentumislaskelmien perusteella minkään rahavirtaa tuottavan yksikön liikearvon alentamiselle ei ole ollut tarvetta tilikauden päättyessä.

Yhtiö on analysoinut myyntisaamisten luottoriskejä sekä luottotappiovarauksia ja todennut, että varauksia on tehty riittävästi tilikauden päättyessä.

SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 581,7 (642,2) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 174,9 (256,8) miljoonaa euroa.
JAKELUVERKOSTO

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina sekä Epec Oy, Suomi. Konserniin kuuluu myös kiinteistöyhtiö Ponsse Centre, Venäjä. Lisäksi konserniin kuuluu osakkuusyhtiö Sunit Oy, Suomi, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.

TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 21,3 (19,3) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 9,2 (7,7) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 20,3 (28,6) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 782 (1 761) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 845 (1 764) henkilöä.

OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–31.12.2020 oli 2 920 250 kappaletta, joka on 10,4 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 73,7 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 19,36 euroa osakkeelta ja ylin 33,00 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 29,20 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 817,6 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 227 omaa osaketta.

LAATU, YMPÄRISTÖ SEKÄ TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS

Ponsse noudattaa toiminnassaan ISO 9001 -laatustandardia, ISO 14001 –ympäristöjärjestelmästandardia sekä ISO45001 -työterveys- ja työturvallisuusstandardia. Kansainvälisiin standardeihin perustuvien johtamisjärjestelmien tavoitteena on vakioida toimintaa konsernitasolla sekä varmistaa jatkuva kehitys. Lloyd’s Register Quality Assurance suoritti katsauskauden aikana ISO 9001:2015 –laatujärjestelmän, ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmän sekä uutena ISO 45001:2018 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän auditoinnin.

Yhtiön laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusstandardeihin perustuvat johtamisjärjestelmät ohjaavat Ponssen kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamista ja vastuullista johtamista. Kestävä kehitys tarkoittaa Ponssella toimintaa, jossa huomioidaan tasavertaisesti ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmat ja niihin liittyvät periaatteet. Ekologisen kestävyyden näkökulman mukaisesti haluamme välttää tai minimoida tuotteidemme, palveluidemme, toimintamme ja päätöstemme negatiiviset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, ekosysteemiin ja luonnonvarojen riittävyyteen. Ponssella valmistuksen, palveluiden sekä tuotteiden elinkaaren ympäristövaikutusten määrittämiseen käytetään kansainvälisen ISO14040-standardin mukaista elinkaariarviointia. Panostuksemme tuotteidemme polttoainekulutuksen, päästöjen ja puuston pintavaurioiden minimointiin sekä huoltopalveluprosessiemme kehittämiseen vaikuttavat myös asiakkaidemme toiminnan kestävyyteen. Sosiaalisen kestävyyden näkökulman mukaisesti varmistamme ihmisten työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja tasa-arvoisen kohtelun sekä tuemme työllisyyttä ja ammattitaitoisen työvoiman kehitystä. Taloudellisen kestävyyden näkökulma liittyy kannattavuuteen, liiketoiminnan rahavirtoihin ja kasvuun varmistaen yhtiön taloudellisen kyvykkyyden pitkällä aikavälillä. Tämä tuo pysyvyyttä ja jatkuvuutta paikalliseen yhteisöön ja yhteiskuntaan koko globaalissa toimintakentässämme.

Ponssella kehitetään toimintatapoja ja tuotantoprosesseja sekä sisäisillä että ulkoisilla auditoinneilla. Yhtiön auditointijärjestelmä on ollut keskeinen työkalu kehityksen edistämisessä vuoden 2020 aikana. COVID-19 ei ole vaikuttanut merkittävissä määrin auditointijärjestelmän toimintaan.

Tuotantoprosesseja kehitetään jatkuvan parantamisen toimintamallin mukaisesti. Yhtiön laadunvarmistusjärjestelmä korostaa ennaltaehkäisyn merkitystä.

HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.

MUUN KUIN TALOUDELLISEN TIEDON RAPORTOINTI

Muun kuin taloudellisen tiedon raportointi on luettavissa vuosikertomuksen Vastuullisuus Ponssella -osiossa sekä yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.

LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Maailman talouden epävarmuus saattaa vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen ja komponenttien saatavuuteen. Epävarmuutta voi lisätä kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Erityisesti geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.

COVID-19-pandemian vaikutuksista on kerrottu tämän tiedotteen kappaleessa ”COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS”.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään osittain johdannaissopimusten avulla.

JOHDON HARKINTAA EDELLYTTÄVÄT LAATIMISPERIAATTEET JA ARVOIHIN LIITTYVÄT KESKEISET EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulemat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Konsernin johto tekee harkintaan perustuvia ratkaisuja, jotka koskevat tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valintaa ja niiden soveltamista. Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen raportointikauden päättymispäivänä. Arvioiden taustalla ovat aiemmat kokemukset sekä tulevaisuutta koskevat tilinpäätöshetkellä todennäköisimpinä pidetyt oletukset.

Myyntisaamiset
Konserni kirjaa tilinpäätöshetkellä parhaan arvionsa mukaisen luottotappion saamisista, joista ei todennäköisesti tulla saamaan suoritusta. Luottotappiovaraus odotettavissa olevista tappioista kirjataan IFRS 9:ssä määrättyä yleistä mallia soveltaen.

Vaihto-omaisuus
Konserni kirjaa tilinpäätöshetkellä parhaan arvionsa mukaan vaihto-omaisuuden arvonalentumista. Arvioinnissa otetaan huomioon vaihto-omaisuuden ikärakenne ja todennäköinen myyntihinta.

Takuuvarauksen muutos
Takuuvaraus perustuu toteutuneisiin takuukustannuksiin ja aikaisemmilta vuosilta kertyneeseen tuotteiden vikaantumishistoriaan. Lisäksi yhtiö voi varautua erikseen mahdollisiin yksittäisiin takuuvelvoitteisiin.

Tuotekehitysmenojen aktivointi
Konserni arvioi tilinpäätöshetkellä, onko uusi tuote teknisesti toteutettavissa, voidaanko se hyödyntää kaupallisesti ja saadaanko tuotteesta vastaista taloudellista hyötyä, jolloin uusien tai kehittyneempien tuotteiden suunnittelusta johtuvat kehittämismenot voidaan aktivoida taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Konsernin euromääräisen liiketuloksen odotetaan olevan vuonna 2021 hieman suurempi kuin 2020.

Edelleen on epävarmaa, kuinka kauan ja miten vahvana koronapandemia tulee jatkumaan. Sen vaikutusta Ponssen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tuloksiin ja maksuvalmiuteen arvioidaan jatkuvasti.

Kulujen tarkka kontrollointi tulee yhtiössä jatkumaan ja investointeja toteutetaan tarkkaa harkintaa käyttäen.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Emoyhtiö Ponsse Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 159 524 135,76 euroa 31.12.2020.

Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 jaetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota vuodelta 2020 enintään 100 euroa per henkilö per työssäolokuukausi.

PONSSE-KONSERNI

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur)

IFRS IFRS
1-12/20 1-12/19
LIIKEVAIHTO 636 627 667 402
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -6 424 15 718
Liiketoiminnan muut tuotot 3 521 3 046
Materiaalit ja palvelut -418 400 -447 390
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -85 726 -92 693
Poistot -24 631 -21 219
Liiketoiminnan muut kulut -47 821 -57 563
LIIKETULOS 57 146 67 301
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 86 305
Rahoitustuotot ja –kulut -17 671 -1 032
TULOS ENNEN VEROJA 39 561 66 574
Tuloverot -7 277 -14 564
TILIKAUDEN TULOS 32 284 52 010
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -968 2 373
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 31 316 54 383
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake 1,15 1,86
IFRS IFRS
10-12/20 10-12/19
LIIKEVAIHTO 205 202 203 335
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -28 979 -13 508
Liiketoiminnan muut tuotot 2 195 940
Materiaalit ja palvelut -119 749 -122 785
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -24 765 -25 630
Poistot -5 895 -5 596
Liiketoiminnan muut kulut -14 301 -16 027
LIIKETULOS 13 708 20 729
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 168 277
Rahoitustuotot ja –kulut 2 965 468
TULOS ENNEN VEROJA 16 841 21 474
Tuloverot 796 -3 967
TILIKAUDEN TULOS 17 637 17 507
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -2 545 -96
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 15 092 17 411
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake 0,63 0,63

 

KONSERNITASE (1 000 eur)

IFRS IFRS
31.12.20 31.12.19
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 36 709 32 213
Liikearvo 3 808 3 794
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 112 183 118 507
Sijoitukset 371 370
Osuudet osakkuusyrityksissä 832 849
Pitkäaikaiset saamiset 839 1 196
Laskennalliset verosaamiset 3 076 3 844
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 157 818 160 773
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 142 137 153 158
Myyntisaamiset 35 384 47 171
Tuloverosaaminen 1 849 351
Muut lyhytaikaiset saamiset 13 165 16 646
Rahavarat 123 611 48 704
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 316 146 266 030
VARAT YHTEENSÄ 473 964 426 803
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 7 000 7 000
Muut rahastot 3 460 3 460
Muuntoerot 4 431 5 399
Omat osakkeet -2 -2
Kertyneet voittovarat 240 149 216 264
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA 255 038 232 121
PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat 50 470 48 030
Laskennalliset verovelat 1 137 1 407
Muut pitkäaikaiset velat 41 23
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 51 648 49 460
LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat 64 055 33 652
Varaukset 4 979 3 450
Tilikauden verovelat 1 312 3 021
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 96 932 105 099
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 167 278 145 222
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 473 964 426 803

RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur)

IFRS IFRS
1-12/20 1-12/19
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:
Tilikauden tulos 32 284 52 010
Oikaisut:
Rahoitustuotot ja –kulut 17 671 1 032
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -86 -305
Poistot 24 631 21 219
Tuloverot 7 277 14 564
Muut oikaisut 1 749 -790
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 83 526 87 730
Käyttöpääoman muutos:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 9 454 -6 996
Vaihto-omaisuuden muutos 1 965 -24 187
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -7 570 2 398
Pakollisten varausten muutos 1 529 -1 968
Saadut korot 97 301
Maksetut korot -1 068 -765
Muut rahoituserät -3 100 -882
Maksetut verot -10 043 -11 944
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 74 790 43 687
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -20 270 -28 567
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 254 322
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -20 016 -28 245
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut 28 680 7 166
Rahoitusleasingvelkojen nostot/takaisinmaksut -1 268 -2 401
Maksetut osingot -8 400 -22 400
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) 19 012 -17 635
Rahavarojen muutos (A+B+C) 73 786 -2 193
Rahavarat 1.1. 48 704 51 105
Valuuttakurssimuutosten vaikutus 1 121 -208
Rahavarat 31.12. 123 611 48 704

 

*) Yhtiö on siirtynyt esittämään rahoituksen rahavirtaan sisältyneen pitkäaikaisten saamisten muutoksen liiketoiminnan rahavirrassa myyntisaamisten ja muiden saamisten erässä. Aikaisemmin raportoituja rahavirtoja on tämän johdosta oikaistu vertailukelpoisuuden vuoksi. Aiemmin raportoitu liiketoiminnan rahavirta oli 2019 tilinpäätöksessä 42,9 miljoonaa euroa.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

A = Osakepääoma
B = Ylikurssi- ja muut rahastot
C = Muuntoerot
D = Omat osakkeet
E = Kertyneet voittovarat
F = Oma pääoma yhteensä
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
A B C D E F
OMA PÄÄOMA 1.1.2020 7 000 3 460 5 399 -2 216 264 232 121
Muuntoerot -968 -968
Katsauskauden tulos 32 284 32 284
Katsauskauden laaja tulos -968 32 284 31 316
Osingonjako -8 400 -8 400
OMA PÄÄOMA 31.12.2020 7 000 3 460 4 431 -2 240 149 255 038
OMA PÄÄOMA 1.1.2019 7 000 3 462 3 026 0 186 667 200 155
Muuntoerot 2 373 2 373
Katsauskauden tulos 52 010 52 010
Katsauskauden laaja tulos 2 373 52 010 54 383
Osakepalkkio-ohjelma -2 -13 -15
Osingonjako -22 400 -22 400
Omien osakkeiden hankinta -2 -2
OMA PÄÄOMA 31.12.2019 7 000 3 460 5 399 -2 216 264 232 121
31.12.20 31.12.19
1. LEASINGVASTUUT (1 000 eur) 595 858
2. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur) 31.12.20 31.12.19
Takaukset muiden puolesta 20 20
Kiinteistöjen arvonlisäveron tarkistusvastuu 7 863 8 700
Muut vastuut 14 159
YHTEENSÄ 7 897 8 879
3. VARAUKSET (1 000 eur) Takuuvaraus
1.1.2020 3 450
Lisätyt varaukset 2 692
Perutut varaukset -1 163
31.12.2020 4 979

TUNNUSLUVUT

31.12.20 31.12.19
Tutkimus- ja kehityskulut (Me) 21,3 19,3
Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me) 20,3 28,6
% liikevaihdosta 3,2 4,3
Henkilöstö keskimäärin 1 782 1 761
Tilauskanta (Me) 174,9 256,8
Omavaraisuusaste % 54,3 54,8
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur) 1,15 1,86
Oma pääoma/osake (eur) 9,11 8,29

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Sijoitetun pääoman tuotto- %:

Tulos ennen veroja + rahoituskulut

———————————————————————————————–

Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100

 

Henkilöstö keskimäärin:

Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.

 

Nettovelkaantumisaste, %:

Korolliset rahoitusvelat – rahavarat

———————————————–

Oma pääoma * 100

 

Omavaraisuusaste, %:

Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus

————————————————————

Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100

 

Tulos/osake:

Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus

——————————————————————————————–

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

 

Oma pääoma/osake:

Oma pääoma

————————————————————–

Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä

SAADUT TILAUKSET (Me)

1-12/20 1-12/19
Ponsse-konserni 581,7 642,2

 

Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja sen laadinnassa on noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Tilinpäätöksessä on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2019 laaditussa vuositilinpäätöksessä.

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.