Nokia järjestää tänään vuoden 2021 pääomamarkkinapäivän ja antaa katsauksen markkinoiden pitkän aikavälin kehityksestä ja arvonluontimahdollisuuksistaan. Lisäksi yhtiö esittelee neljän liiketoimintaryhmänsä yksityiskohtaiset suunnitelmat, taloudelliset näkymät ja päivitetyn osinkopolitiikan.

”Nokia asemoi itsensä uudelleen luodakseen kestävää ja kannattavaa kasvua sekä johtaakseen muutosta nopeasti digitalisoituvassa maailmassa. Meillä on selkeä ja yksityiskohtainen suunnitelma liiketoimintamme uudistamiseksi, kilpailukyvyn parantamiseksi ja johtoasemamme vahvistamiseksi meille tärkeillä markkinoilla. Tavoitteenamme on kaksinumeroinen vertailukelpoinen liikevoittomarginaali vuoteen 2023 mennessä”, kertoi Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

“End-to-end-malli ei ole enää keskeisin tekijä siinä, miten pyrimme tuottamaan arvoa osakkeenomistajille. Keskitymme neljään tulosvastuulliseen liiketoimintaryhmäämme, jotka vastaavat paremmin asiakkaidemme ostokäyttäytymistä. Jokainen liiketoimintaryhmistämme tavoittelee teknologiajohtajuutta ja niillä on selkeät strategiat ja tavoitteet markkinaosuuksien sekä kannattavuuden parantamiseksi”, Lundmark jatkaa.

Nokia on tunnistanut useita markkinoihin lähivuosina vaikuttavia merkittäviä trendejä. 5G ja sen myötä syntyvät uudet teknologiat ovat tämän markkinakehityksen ytimessä luoden uusia mahdollisuuksia teleoperaattoreille, yritysasiakkaille ja internettoimijoille.

Näihin markkinatrendeihin kuuluvat seuraavan sukupolven verkkoyhteydet, jotka perustuvat valokuituverkkoihin ja optimoituihin mobiilisiirtoverkkoteknologioihin. Nämä ”gigabittiyhteiskunnan” verkot ja teknologiat yhdistettyinä mobiiliin 5G:hen mahdollistavat saumattoman käyttökokemuksen niin yksityis- kuin yrityskäytössä. Lisäksi yritysten digitalisoituminen on keskeisessä roolissa tuottavuuden, tehokkuuden ja turvallisuuden parantamisessa toimialasta riippumatta. Tämä kehitys johtaa merkittävään kasvuun yritysasiakassegmentissä.

“5G:n hyödyntäminen on vasta alkumetreillä. Arvioimme, että 5G:n markkinahuippu on kestoltaan noin kaksi kertaa 4G:n markkinahuippua pidempi ja luo pitkäkestoisia mahdollisuuksia. Nokian tehtävänä on muokata markkinaa tarjoamalla alan parhaita tuotteita, palveluita ja yhteyksiä, jotta asiakkaamme voivat varmistaa suorituskykynsä jatkuvan parantumisen”, Lundmark sanoi.

Uudistettu toiminta-ajatuksemme

Maailma muuttuu nopeasti ja kohtaa perustavanlaatuisia haasteita. Planeettamme kuormitus kasvaa, tuottavuuskasvu hidastuu ja eriarvoistuminen lisääntyy. Nokia uskoo, että teknologia on keskeisessä asemassa näiden haasteiden ratkaisemisessa.

Teknologian avulla voidaan vastata ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin käyttämällä maapallon resursseja tehokkaammin ja hyödyntämällä niitä paremmin uudelleen. Teknologia on keskeisessä asemassa tuottavuuden parantamisessa. Sen avulla voidaan digitalisoida eri teollisuudenaloja ja tuoda työtä, terveydenhuoltoa, mahdollisuuksia ja koulutusta kaikkien saataville entistä tasapuolisemmin.

”Nokia luo teknologiaa, jonka avulla maailma voi toimia yhdessä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa kriittisiä verkkoja, jotka yhdistävät ihmiset, koneet ja laitteet toisiinsa reaaliaikaisesti. Kaikki mitä Nokia tekee, tähtää tähän päämäärään”, Lundmark jatkoi.

Päivitetyn toiminta-ajatuksensa mukaisesti Nokia vahvistaa asemaansa luotettavana kumppanina kriittisissä verkoissa, jotka mahdollistavat yrityksille ja yhteiskunnille kriittisiä palveluita. Nokia keskittyy teknologiajohtajuuden saavuttamiseen jokaisessa liiketoimintaryhmässään. Se hyödyntää uusia mahdollisuuksia arvon siirtyessä kohti pilvipalveluita ja uusia liiketoimintamalleja kriittisten verkkojen kehittyessä entisestään. Nokia luo arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä, joka mahdollistaa perustan Nokian pitkän aikavälin menestykselle.

Lisäksi Nokia uudistaa sisäistä toimintakulttuuria, jotta se voi paremmin tukea henkilöstön jatkuvaa kehittymistä, kannustaa uuden oppimiseen, ennakkoluulottomuuteen ja antaa työntekijöille selkeät vastuut ja vapauden toimia.

Kolme vaihetta markkinaa nopeampaan kasvuun

Nokia toteuttaa kasvusuunnitelmansa kolmessa vaiheessa. Yhtiö keskittyy ensin laittamaan perustansa kuntoon, varmistamaan teknologiajohtajuuden ja ottaa käyttöön uuden toimintamallinsa. Uuden toimintamallin myötä yksinkertaistetaan organisaatiorakennetta, lisätään tulosvastuullisuutta, varmistetaan tuotevalikoiman kilpailukyky Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmässä, uudistetaan kulurakenne sekä päivitetään työskentelytapoja.

Vuodesta 2022 eteenpäin Nokia kiihdyttää kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamista vahvistamalla teknologiajohtajuuttaan, tunnistamalla uusia kasvumahdollisuuksia, digitalisoimalla omaa toimintaansa ja lisäämällä automaatiota.

Yhtiö pyrkii tämän jälkeen skaalaamaan liiketoimintaansa kasvaakseen uusilla alueilla, mukaan luettuina yritys- ja yksityiskäyttöön tarkoitetut langattomat verkot, ja tavoittelee markkinaa nopeampaa kasvua.

Markkinoiden kehitys vuosina 2020–2023

Kokonaisuudessaan Nokian kohdemarkkinan keskimääräisen vuotuisen kasvuprosentin (CAGR) arvioidaan olevan vuodesta 2020 vuoteen 2023 noin 1 prosenttia seuraaviin arvioihin perustuen:

  • Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän kohdemarkkinan keskimääräinen vuotuinen kasvuprosentti on vuosina 2020–2023 noin 1 %, pois lukien Kiina.
  • Verkkoinfrastruktuuri‑liiketoimintaryhmän kohdemarkkinan keskimääräinen vuotuinen kasvuprosentti on vuosina 2020–2023 noin 2 %.
  • Pilvi- ja verkkopalvelut ‑liiketoimintaryhmän kohdemarkkinan keskimääräinen vuotuinen kasvuprosentti on vuosina 2020–2023 noin 2 %.

Taloudelliset näkymät vuosille 2021 ja 2023

Nokia vahvisti vuoden 2021 taloudelliset näkymänsä ja julkisti näkymät vuodelle 2023.

Näkymät Koko vuosi 2021 Koko vuosi 2023
Liikevaihto ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 20,6–21,8 miljardia euroa Markkinoita nopeampi kasvu
Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti2 7–10 % 10–13 %
Vapaa kassavirta3 Positiivinen Selvästi positiivinen
Vertailukelpoinen ROIC2,4 10–15 % 15–20 %

1  Olettaen, että vuoden 2020 lopun EUR/USD-vaihtosuhde 1,23 pysyy ennallaan.
Vertailukelpoiset tunnusluvut eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita käyvän arvon kohdentamiseen liittyviä eriä, liikearvon arvonalentumistappioita, uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja eikä tiettyjä muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
Vapaa kassavirta = liiketoiminnan nettorahavirta – käyttöomaisuusinvestoinnit + aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti – pitkäaikaisten sijoitusten lisäys + pitkäaikaisten sijoitusten myynnit.
4 Vertailukelpoinen ROIC = (Vertailukelpoinen liikevoitto verojen jälkeen) / (oma pääoma keskimäärin + korolliset velat keskimäärin – kassa ja lyhytaikaiset sijoitukset keskimäärin).

Parempi läpinäkyvyys Nokian neljään liiketoimintaryhmään

Nokia päivitti neljän uuden liiketoimintaryhmänsä sekä konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osionsa taloudellisten näkymien taustaoletukset vuodelle 2021. Nokia julkisti myös vuoden 2023 näkymiin liittyvät oletukset.

Jokaisen liiketoimintaryhmän arvioidaan luovan arvoa osakkeenomistajille vuosina 2021–2023. Vuonna 2021 kaikki liiketoimintaryhmät keskittyvät tehostetusti investointeihin ja teknologiajohtajuuden saavuttamiseen, mikä asemoi Nokian kannattavaan kasvuun vuonna 2022 ja siitä eteenpäin. Jokaisen liiketoimintaryhmän edellytetään tuottavan ajan myötä sijoitetun pääoman tuottoa (ROCE), joka ylittää Nokian 7 prosentin keskimääräisen pääoman kustannuksen (WACC).

Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti
Näkymiin vaikuttavat tekijät Koko vuosi 2021 Koko vuosi 2023
Matkapuhelinverkot -1 %–+2 % 5–8 %
Verkkoinfrastruktuuri 7–10 % 9–12 %
Pilvi- ja verkkopalvelut 3–6 % 8–11 %
Teknologia >75 %* >75 %*

*Vaikka julkaisemme nyt näkymiin vaikuttavat tekijät Teknologia-liiketoimintaryhmän vertailukelpoisena liikevoittoprosenttina, arvioimme Teknologia-liiketoimintaryhmän vertailukelpoisen liikevoiton paranevan hieman koko vuonna 2021 verrattuna koko vuoteen 2020, ja suorituksen olevan vakaata pidemmällä aikavälillä.

Konsernin yhteiset toiminnot ja muut ‑osio koostuu pääosin tukitoimintojen kuluista. Kulut sisällytetään mahdollisuuksien mukaan suoraan liiketoimintaryhmiin. Konsernin yhteiset toiminnot ja muut ‑osion odotetaan tuottavan nettovaikutuksiltaan noin 200 miljoonan euron liiketappion vuosina 2021 ja 2023.

Kestävä kehitys

Nokia uskoo, että yhteyksillä ja teknologialla on keskeinen rooli monien koko maailmaa koskettavien haasteiden ratkaisemisessa. Nokian kestävän kehityksen strategia keskittyy ilmastoon, vastuulliseen liiketoimintaan ja toimintakulttuuriin, sillä yhtiö uskoo näillä olevan eniten vaikutusta kestävään kehitykseen ja liiketoimintaan:

  • Ilmasto – Nokia ilmoitti hiljattain sitoutuvansa vähentämään sekä oman toimintansa että tarjoamiensa tuotteiden ja ratkaisujen tuottamia kasvihuonepäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Uudet tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet ovat Science Based Targets -aloitteen hyväksymät ja tähtäävät Nokian osalta ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen 1,5 °C asteeseen.
  • Vastuullinen liiketoiminta – Ethisphere-instituutti listasi Nokian yhdeksi maailman eettisimmistä yrityksistä ja Nokia jatkaa työtä tämän vahvistamiseksi.
  • Toimintakulttuuri – Nokia haluaa vahvistaa työntekijöidensä osallistamista ja monimuotoisuutta. Tavoitteena on esimerkiksi kasvattaa naisten osuutta uusissa rekrytoinneissa ympäri maailmaa.

Päivitetty osinkopolitiikka

Nokia on tänään päivittänyt myös osinkopolitiikkaansa. Tavoitteena on jatkuva, vakaa ja ajan mittaan kasvava osingonmaksu, jossa huomioidaan edellisen vuoden tulos sekä yhtiön taloudellinen tilanne ja liiketoimintanäkymät.

Kuten Nokia on aiemmin todennut, yhtiön hallitus ei ehdota osinkoa tai osingonjakovaltuutusta tilikaudelta 2020. Hallitus arvioi mahdollisuutta ehdottaa osingonjakoa tilikaudelta 2021 vuoden 2021 viimeisen neljänneksen jälkeen päivitettyyn osinkopolitiikkaan perustuen.