Henrikki Talvitie, St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja:

Vahva pohjoismainen organisaatiomme mahdollisti hyvän suorituksen myös poikkeusvuonna 2020. Liiketoimintamme jatkui kannattavana, toteutimme suunnitelman mukaisesti investoinnit sekä divestoinnin ja jatkoimme uusien liiketoimintahankkeiden kehitystä.

St1:n visio on selkeä ja kunnianhimoinen. Olemme viime vuosina tunnistaneet alueet, joissa voimme parhaiten toteuttaa tavoitettamme hillitä ilmastonmuutosta panostamalla globaalien energiahaasteiden ratkaisuun ja energia-alan transitioon, samalla varmistaen tarvittava kassavirta. Strategiamme johdonmukainen ja pitkäjänteinen toteutus edellyttää meiltä konkreettisia askelia. Keskitymme transitiossa investointeihin, joilla tuotetaan biopolttoaineita kestävistä raaka-aineista, lignoselluloosapohjaisten biopolttoaineiden tutkimukseen ja kehitystyöhön, geotermisen lämmön tutkimus- ja kehitystyöhön sekä synteettisten polttoaineiden arvoketjun luomiseen.

Liikevaihdostamme kasvava osa tulee biopolttoaineista, vuonna 2020 niiden osuus oli jo lähes 19 %. Biojalostamon rakentaminen Göteborgin jalostamon yhteyteen on käynnissä ja laitoksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2023 alussa. Jalostamon tuotannossa pystytään jatkossa käyttämään joustavasti laajaa valikoimaa raaka-aineita, jotka täyttävät tuotettavien uusiutuvien polttonesteiden nykyiset ja tulevat vaatimukset. Geotermisen lämpövoimalan poraustyöt Espoon Otaniemessä saatiin päätökseen vuonna 2020. Tällä hetkellä valmistellaan varsinaista käyttöönottoa edeltäviä virtaustestejä. Tutkimme myös hiilinielujen kasvattamista osana ilmastonmuutoksen hillintää. Osakkuusyhtiö Tuuliwatin liiketoiminnan myynti lokakuussa 2020 ja siitä saadut kassavarat osaltaan turvaavat St1:n mahdollisuuksia panostaa jatkossa vahvasti uusiin uusiutuvan energian hankkeisiin.

St1 Nordic allekirjoitti huhtikuussa 2020 YK:n Global Compact -aloitteen. Olemme sitoutuneet tukemaan ja toteuttamaan oman vastuullisuustyömme kautta sen kymmentä perusperiaatetta, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan.

Huomiomme on luonnollisesti edelleen myös COVID-19 viruksen aiheuttaman poikkeustilanteen hoitamisessa sekä henkilöstömme ja asiakkaidemme turvallisuuden varmistamisessa. Katsomme eteenpäin ja valmistaudumme paluuseen normaalimpaan arkeen entistä vahvempina.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

  2020 2019
     
Liikevaihto, MEUR   4923,1 6588,3
Liikevoitto/tappio, MEUR   162,9 150,1
Liikevoitto % liikevaihdosta   3,3 2,3
Tilikauden tulos, MEUR   126,8 119,1
Oman pääoman tuotto %   13,5 14,3
Omavaraisuusaste   57,7 46,3

St1 Nordic -konsernin vuoden 2020 liikevaihto oli 4,9 miljardia euroa mikä oli 1,7 miljardia euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevaihdon lasku johtui öljyn maailmanmarkkinahinnan voimakkaasta laskusta keväällä 2020 sekä huoltoasemien jonkin verran laskeneesta myyntivolyymista. Muilta osin myyntivolyymeissa ei ollut merkittäviä muutoksia lukuun ottamatta lentopolttoaineen myyntiä osakkuusyhtiö Aviation Fuelling Services Norway AS:lle joka laski noin 50 % lentoliikenteen vähenemisen vuoksi. Liikevaihdosta 25 % tuli Suomesta, 48 % Ruotsista ja 27 % Norjasta.

Liikevoitto oli 162,9 miljoonaa euroa, joka on 12,8 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Tulos verojen jälkeen oli 126,8 miljoonaa euroa edellisvuoden tuloksen ollessa 119,1 miljoonaa euroa. COVID-19 pandemian takia jalostus- ja tukkumarginaali toteutuivat merkittävästi edellisvuotta huonompina öljymarkkinan kysynnän laskiessa, ollen kuitenkin positiivinen kokonaisuutena. Vuosien 2021 ja 2022 jalostusmarginaalisuojausten paraneminen kompensoi öljyn hinnan laskun varastovaikutusta tulokseen. Tiukasta hintakilpailusta ja COVID-19 pandemiasta huolimatta Retail ja Suoramyynti -markkinat säilyttivät tulostasonsa. Tulokseen vaikutti positiivisesti myös lokakuussa 2020 toteutettu osakkuusyhtiö Tuuliwatti Oy:n liiketoiminnan osuutemme myynti.

Liiketoiminnan rahavirta oli 106,9 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat yhteensä 124,7 miljoonaa euroa ja tästä suurimmat kohdistuivat Göteborgiin rakennettavaan biojalostamoon.

Konsernin oma pääoma oli tilikauden lopussa 996,6 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 57,7. St1 Nordic Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,40 euroa osakkeelta, yhteensä 15,5 miljoonaa euroa.