EU-maiden alv-prosentit

Oikeudenmukainen verotus on tärkeä tavoite Euroopan parlamentille.

Toimittajien tekemien tutkimusten myötä Euroopassa on käyty kiivasta keskustelua veropetosten torjunnan tarpeesta viime vuosina. Luxemburg-vuodot, Panama-paperit, Bahama-vuodot ja Paratiisin paperit ovat paljastaneet verovuotoja ja -paratiiseja. EU-kansalaisten tyytymättömyys epäoikeudenmukaisiin verokäytäntöihin on kasvanut paljastusten myötä.

Verojen maksamatta jättäminen pienentää sekä jäsenmaiden että EU:n tuloja. Siinä missä veropolitiikka kuuluu jäsenmaiden itsemääräämisoikeuden piiriin, on veropetosten torjunta jäsenmaiden ja EU:n yhteinen tavoite.

Parlamentti tavoittelee oikeudenmukaista verotusta

Parlamentti perusti syyskuussa 2020 pysyvän veroasioita käsittelevän alivaliokunnan. Sen tehtävä on avustaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa veropetosten ja veronkierron torjunnassa.

Parlamentti perusti lisäksi kolme väliaikaista erityisvaliokuntaa sekä tutkintavaliokunnan istuntokaudella 2014-2019. Ne tunnistivat nykyisistä verosäännöistä paljon puutteita. Sääntöjä onkin uudistettava jatkuvasti, jotta ne pysyvät mukana talouden kiihtyvässä vauhdissa.

Verotus EU:ssa 

EU:n toimet

Verosääntöihin liittyviä muutosehdotuksia on tehty paljon viime vuosina. Esimerkiksi tiedon jakamista jäsenmaiden välillä on sujuvoitettu uusilla säännöillä. Sääntöjä on päivitetty useasti, jotta ne takaavat:

Myös yritysverotukseen liittyen on tehty sääntöehdotuksia, kuten:

  • yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja, joka vähentäisi hankaluuksia, joita sisämarkkinoilla toimivat yritykset kohtaavat joutuessaan toimimaan erilaisten kansallisten verojärjestelmien kanssa
  • digialan verotuksen muuttaminen siten, että jäsenmaat voisivat verottaa digiyrityksiä, jotka tekevät voittoa jäsenmaan alueella ilman fyysisiä toimintoja
  • yhteinen järjestelmä digipalveluiden verotukselle, jolla verotettaisiin esimerkiksi käyttäjistä verkossa kerättävän tiedon jakamista toisille toimijoille

Lisäksi arvonlisäverokehyksen päivittämistä on ehdotettu useita kertoja.

Veroasioita käsittelevä alivaliokunta valmistelee parhaillaan mietintöä, jossa käsitellään digiyritysten verotuksen uudistamista. Tavoitteena on verottaa digiyrityksiä niissä maissa, joissa ne toimivat, vaikka yritys sijaitsisikin toisessa maassa. Mietintö kartoittaa parlamentin näkemyksiä maailmalaajuisiin neuvotteluihin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) kanssa.

Komission odotetaan ehdottavan digiveron uudistuksia osana EU:n omien varojen järjestelmän uudistamista viimeistään kesäkuussa 2021. Digiveron uudistukset kytkeytyvät myös koronaviruspandemiasta johtuvan taloudellisen elvytyksen rahoittamiseen.