Toimitusjohtaja Heikki Malinen

Aloitimme vuoden vahvasti. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Outokummun oikaistu käyttökate kasvoi 177 miljoonaan euroon, ja kaikki liiketoiminta-alueet paransivat tulostaan edellisestä neljänneksestä. Ruostumattoman teräksen kysyntä vahvistui, ja toimitukset kasvoivat 16 prosenttia. Hyvä markkinatilanne ja raaka-aineista johtuvat myönteiset vaikutukset tukivat kannattavuuttamme ensimmäisellä neljänneksellä samalla, kun jatkoimme määrätietoisesti myös strategisia toimenpiteitämme.

Julkistettuamme marraskuussa 2020 uuden strategian yhtiön riskisyyden pienentämiseksi olemme keskittyneet sen tarkkaan toteuttamiseen. Tavoitteenamme on parantaa käyttökatetasoa 200 miljoonalla eurolla vuoden 2022 loppuun mennessä sekä laskea nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde alle kolmen. Toteutamme strategiaa järjestelmällisesti ja olemme tähän mennessä parantaneet vuotuista käyttökatetasoa vuositasolla 84 miljoonalla eurolla. Tekemillämme toimenpiteillä rakennamme liiketoiminnallemme vahvaa pohjaa ja jatkamme strategian kurinalaista toteutusta suunnitellusti.

Europe-liiketoiminta-alueen oikaistu käyttökate oli 78 miljoonaa euroa. Ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 13 prosenttia neljännestä neljänneksestä, ja hintojen nousu tuki kannattavuutta.

Americas-liiketoiminta-alue paransi merkittävästi tulostaan, kun ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 19 % neljännestä neljänneksestä. Ensimmäisen neljänneksen oikaistu käyttökate oli 54 miljoonaa euroa, ja Americas teki nyt kuudennella peräkkäisellä neljänneksellä positiivisen tuloksen oikaistulla käyttökatteella mitaten. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että kahden viime vuoden aikana tekemämme toimenpiteet tuloksen parantamiseksi alkavat näkyä.

Euroopan markkinoilla tuonnin osuus nousi 27 prosenttiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mikä noudatti samaa kaavaa kuin viime vuonnakin. Euroopalle on tärkeää varmistaa reilu kilpailu ja teollisuudenalan kestävä tulevaisuus, joten kaupan suojaamistoimet on otettava käyttöön kokonaisuudessaan.

Vastuullisuus on Outokummun ytimessä. Siksi olemme laatineet päivitetyn, aiempaa kunnianhimoisemman vastuullisuusstrategian. Visiomme on olla asiakkaan ensimmäinen valinta vastuullisessa ruostumattomassa teräksessä.

Olen ylpeä siitä, että haastavasta koronavirustilanteesta huolimatta turvallisuutemme on pysynyt erittäin hyvänä. Ensimmäisen neljänneksen turvallisuussuoriutumisemme oli paras vuosiin: kaikkien työtapaturmien taajuus oli 1,4. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme heidän jatkuvasta panoksestaan tässä tärkeässä työssä. Mielestäni näin hyvä tulos osoittaa, että olemme onnistuneet luomaan kulttuurin, jossa terveys ja turvallisuus ovat etusijalla. Jatkamme määrätietoista turvallisuustyötämme.

Työ kohti ympäristötavoitteitamme – vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 prosentilla vuoteen 2023 mennessä ja olla hiilineutraaleja vuoteen 2050 mennessä – etenee suunnitellusti. Haluamme olla teollisuudenalamme edelläkävijä, minkä vuoksi olemme sitoutuneet Science Based Targets -aloitteen 1,5 asteen tasoon liittyvään tavoitteeseen, joka toteuttaa myös visiotamme.

Yhtiön riskisyyden pienentäminen on edelleen strategiamme ensimmäisen vaiheen, vuosien 2021–2022, tärkein painopistealue. Jatkamme strategiamme määrätietoista toteuttamista ja vahvistamme kilpailukykyämme johtavana vastuullisen ruostumattoman teräksen tuottajana.

Näkymät vuoden 2021 toiselle neljännekselle

Ruostumattoman teräksen toimitusten odotetaan kasvavan toisella neljänneksellä 0–5 % ensimmäisestä neljänneksestä.

Ferrokromin Euroopan sopimushinta nousi 1,56 Yhdysvaltain dollariin paunalta toiselle neljännekselle.

Suunniteltujen kunnossapitokustannusten arvioidaan nousevan noin 10 milj. euroa verrattuna ensimmäiseen neljännekseen.

Raaka-aineiden hinnat ovat viime aikoina vaihdelleet paljon. Nykyisillä raaka-ainehinnoilla raaka-aineisiin liittyvien varasto- ja metallijohdannaisvoittojen ei odoteta olevan yhtä merkittäviä toisella neljänneksellä kuin ensimmäisellä neljänneksellä.

Vuoden 2021 toisen neljänneksen oikaistun käyttökatteen arvioidaan pysyvän samalla tasolla tai nousevan verrattuna ensimmäiseen neljännekseen.

Outokummun tammi–maaliskuun 2021 osavuosikatsaus: Vahva vuoden aloitus – oikaistu käyttökate kasvoi 177 milj. euroon 

Tammi–maaliskuu 2021 lyhyesti

  • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 608 000 tonnia (Q1/2020: 588 000 tonnia)1.
  • Oikaistu käyttökate oli 177 milj. euroa (106 milj. euroa).
  • Käyttökate oli 177 milj. euroa (106 milj. euroa).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 27 milj. euroa (-32 milj. euroa).
  • Nettovelka oli 1 073 milj. euroa (31.12.2020: 1 028 milj. euroa).
  • Velkaantumisaste oli 43,7 % (31.12.2020: 43,6 %).

1) Sulkeissa esitettävät vertailutiedot viittaavat vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

Tammi–maaliskuu 2021 verrattuna tammi–maaliskuuhun 2020

Outokummun liikevaihto oli vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä 1 673 milj. euroa (1 615 milj. euroa). Oikaistu käyttökate nousi 177 milj. euroon (106 milj. euroa), ja ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 3 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Toteutuneet hinnat laskivat, mutta kustannusten lasku tuki kannattavuutta. Lisäksi kertaluonteiset varausten ja jaksotusten peruutukset vähensivät kustannuksia. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaisvoitot olivat 42 milj. euroa (22 milj. euron tappiot) pääosin positiivisten ajoituserojen ansiosta. Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli -8 milj. euroa (-6 milj. euroa).

Liiketulos oli 116 milj. euroa (45 milj. euroa) ja tilikauden tulos 82 milj. euroa (22 milj. euroa) tammi–maaliskuussa 2021.

Tammi–maaliskuu 2021 verrattuna vuoden 2020 neljänteen neljännekseen

Outokummun liikevaihto kasvoi merkittävästi edellisestä neljänneksestä ja oli 1 673 milj. euroa (Q4/2020: 1 350 milj. euroa). Oikaistu käyttökate nousi 177 milj. euroon (Q4/2020: 78 milj. euroa), ja ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 16 %. Hintojen nousu vahvisti kannattavuutta erityisesti Euroopassa, ja kiinteät kustannukset laskivat. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metalli-johdannaisvoitot kasvoivat merkittävästi edellisestä neljänneksestä pääosin positiivisten ajoituserojen ansiosta ja olivat 42 milj. euroa (15 milj. euroa). Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli -8 milj. euroa (-10 milj. euroa).

Konsernin tunnusluvut Q1/21 Q1/20 Q4/20 2020
Liikevaihto Milj. EUR 1 673 1 615 1 350 5 639
Käyttökate Milj. EUR 177 106 30 191
Oikaistu käyttökate 1) Milj. EUR 177 106 78 250
Liiketulos Milj. EUR 116 45 -33 -55
Oikaistu liiketulos 1) Milj. EUR 116 45 15 4
Tulos ennen veroja Milj. EUR 101 22 -57 -151
Tilikauden tulos Milj. EUR 82 22 -39 -116
Osakekohtainen tulos EUR 0,20 0,05 -0,09 -0,28
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos EUR 0,19 0,05 -0,09 -0,28
Sijoitetun pääoman tuotto % 0,5 2,3 -1,4 -1,4
Liiketoiminnan nettorahavirta Milj. EUR 27 -32 112 322
Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR 1 073 1 249 1 028 1 028
Velkaantumisaste kauden lopussa % 43,7 48,0 43,6 43,6
Investoinnit käyttöomaisuuteen 2) Milj. EUR 47 58 35 180
Ruostumattoman teräksen toimitukset 1 000 tonnia 608 588 523 2 121
Henkilöstö kauden lopussa, kokoaikaiseksi muutettuna 3) 9 256 9 996 9 602 9 602

1) Oikaistu käyttökate tai liiketulos = Käyttökate tai liiketulos – oikaisuiksi luokitellut erät.
2) Outokumpu on muuttanut investoinnit käyttöomaisuuteen -tunnusluvun laskentaperustetta suoriteperusteisesta maksuperusteiseksi vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä. Vertailutiedot esitetään vastaavasti.
3) Outokumpu raportoi vuoden 2021 ensimmäiseltä neljännekseltä alkaen henkilöstömäärän kokoaikaiseksi muutettuna henkilöstömäärää kuvaavana päätunnuslukuna. Vertailutiedot esitetään vastaavasti.