Toimitusjohtaja Markus Rauramo

”Fortumin vuosi on alkanut erittäin vahvasti. Teimme tarvittavia muutoksia strategiamme toimeenpanon vauhdittamiseksi ja markkinaolosuhteet tukivat liiketoimintaamme huomattavasti haasteellisemman vuoden 2020 jälkeen.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikkien segmenttiemme vertailukelpoiset liikevoitot kasvoivat vuodentakaisesta. Vaikka pohjoismaiset vesivarastot olivat edelleen korkealla tasolla, sähkönhinnat nousivat merkittävästi ja tämä oli myös tärkein syy siihen, että Generation-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 14 prosenttia. Russia-segmentin tulosparannukseen vaikutti jonkin verran aurinkovoimahankkeen myynti. Fortum myi 116 megawatin hankkeensa yhteisyritykselle ja siitä kirjattu tuotto kumosi suurimman osan Venäjän ruplan heikentymisen negatiivisesta vaikutuksesta. Kun aurinkovoimahankkeen myynti ja ruplan heikkeneminen eliminoidaan, segmentin operatiivinen tulos parani jonkin verran. Vuosi 2020 oli haasteellinen City Solutions -segmentille. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sen sijaan kaukolämpöliiketoiminta hyötyi vertailukautta selvästi kylmemmästä säästä ja myös kierrätys- ja jäteliiketoiminta paransi tulostaan. Sähkön myyntikatteiden ja lisäarvopalvelujen myynnin kasvu vahvistivat edelleen Consumer Solutions -segmentin tulosta.

Uusimman segmenttimme Uniperin tulos oli erittäin vahva, jopa vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen erittäin hyvään tulokseen verrattuna. Uniperin tulos muodostaa merkittävän osan Fortumin alkuvuoden tuloksesta, ja raportoimme nyt ensimmäistä kertaa Uniperin osuuden Fortumin vertailukelpoisesta liikevoitosta täydeltä 12 kuukauden jaksolta, yhteensä 1 074 miljoonaa euroa. Olemme johdonmukaisesti keskittyneet taseen vahvistamiseen, ja velkaantumisasteemme 12 viime kuukauden ajalta on 1,9 eli pitkän aikavälin tavoitteemme mukainen (rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde alle 2,0).

Tänä keväänä olemme myös tehneet useita muutoksia tiivistääksemme integraatiotamme Uniperin kanssa, saavuttaaksemme entistä enemmän yhteistyöhyötyjä ja nopeuttaaksemme strategian toteuttamista. Muutosten lähtökohtana on hyödyntää yhteisiä vahvuuksia entistä laajemmin ja kehittää yhteisiin arvoihimme perustuvaa kulttuuria. Tavoitteemme on, että jatkossa Fortumin ja Uniperin johtoryhmät työskentelevät entistä enemmän yhdessä, jotta varmistamme tehokkaan päätöksenteon molemmissa yhtiöissä ja nopeamman arvonluonnin koko konsernissa. Maaliskuun lopussa Klaus-Dieter Maubach aloitti Uniperin toimitusjohtajana ja Tiina Tuomela Uniperin talousjohtajana heidän edeltäjiensä jätettyä yhtiön. Huhtikuussa ilmoitimme, että Sirpa-Helena Sormunen oli nimitetty Uniperin lakiasiainjohtajaksi ja Risto Penttinen Uniperin strategiajohtajaksi. He siirtyivät uusiin tehtäviinsä Fortumin johtoryhmästä. Fortumin johtoryhmän uusiksi jäseniksi nimitettiin Simon-Erik Ollus, Nora Steiner-Forsberg, Eveliina Dahl ja Nebahat Albayrak. Nebahat seuraa tehtävässä Arto Rätyä, joka jää eläkkeelle myöhemmin tänä vuonna. Aiemmin tällä viikolla ilmoitimme merkittävistä konkreettisista askelista kohti yhteistyöhyötyjen toteutumista. Kolmen strategisen yhteistyöalueen suunnitteluvaihe on nyt saatu päätökseen. Suunnitelmana on yhdistää molempien yhtiöiden pohjoismaisen vesivoiman ja fyysisen sähkökaupan optimointi Fortumin Generation-segmentin alle ja ottaa käyttöön toiminnallinen yhteistyömalli tuuli- ja aurinkovoiman sekä vetyliiketoiminnan kehittämisessä.

Myös EU-sääntely kehittyi suotuisasti vuoden 2021 alussa. EU:n toimielimet sopivat Euroopan ilmastolaista, jonka myötä vuoden 2030 kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoite nousee 55 prosenttiin ja tavoitteena on ilmastoneutraali EU vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmän eli ns. taksonomian ensimmäinen delegoitu säädös hyväksyttiin. Lopullisessa versiossa oli selkeä parannus vesivoiman osalta, kun kriteerit ovat nyt EU:n vesipuitedirektiivin mukaiset. Tämä tarkoittaa, että suurin osa pohjoismaisesta hiilidioksidivapaasta vesivoimasta kuuluu luokitusjärjestelmän piiriin. Ydinvoiman ja kaasun osalta asia ratkaistaan erillisellä täydentävällä delegoidulla säädöksellä kesällä. Komission yhteisen tutkimuskeskuksen asiantuntijaryhmän mukaan ydinvoiman tuotanto ei aiheuta enempää haittaa kuin muut energian tuotantomuodot, ja Fortum odottaa, että komissio noudattaa sen oman tieteellisen asiantuntijaorganisaationsa näkemystä. Kaasun osalta olemme tyytyväisiä siitä, että komissio korosti maakaasun roolia päästöjä vähentävänä siirtymävaiheen teknologiana. Odotamme, että tuleva lainsäädäntö on tämän näkemyksen mukainen.”

Tammi–maaliskuu 2021

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 1 479 (543) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 171 (393) miljoonaa euroa
 • Liikevoitto oli 1 345 (603) miljoonaa euroa, ja siihen vaikuttivat pääasiassa suojauslaskennan ulkopuolisten johdannaisten muutokset
 • Vertailukelpoinen osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 67 (551) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,94 euroa (0,91)
 • Osakekohtainen tulos oli 1,23 euroa (1,05).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 831 (562) miljoonaa euroa
 • Rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde oli 1,9 (tavoitetaso alle 2)
 • Fortum sopi 12.3. Baltian kaukolämpöliiketoimintansa myynnistä 800 miljoonalla eurolla
 • Muutokset Fortumin ja Uniperin johdossa nopeuttamaan yhteistyötä ja strategian toteuttamista

Yhteenveto näkymistä

 • Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodeksi 2021 noin 80 % hintaan 32 euroa/MWh ja vuodeksi 2022 noin 55 % hintaan 31 euroa/MWh
 • Uniper-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodelle 2021 noin 85 % hintaan 27 euroa/MWh, vuodelle 2022 noin 80 % hintaan 24 euroa/MWh ja vuodelle 2023 noin 35 % hintaan 21 euroa/MWh
 • Investointien ilman yritysostoja odotetaan olevan noin 1 400 miljoonaa euroa vuonna 2021. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit

Tunnuslukuja*1.3.2020 alkaen.

milj. euroa I/2021 I/2020 2020 Edelliset 12kk
Raportoitu
Liikevaihto 21 493 1 357 49 015 69 152
Liikevoitto 1 345 603 1 599 2 341
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 80 479 656 257
Kauden voitto 1 310 938 1 855 2 227
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) 1 092 930 1 823 1 984
Tulos/osake, euroa 1,23 1,05 2,05 2,23
Liiketoiminnan rahavirta 831 562 2 555 2 825
milj. euroa I/2021 I/2020 2020 Edelliset 12kk
Vertailukelpoinen
Käyttökate (EBITDA) 1 479 543 2 434 3 370
Liikevoitto 1 171 393 1 344 2 122
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 67 551 656 172
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) 837 812 1 483 1 508
Tulos/osake, euroa 0,94 0,91 1,67 1,70
milj. euroa 31.3.2021 31.12.2020 Edelliset 12kk
Rahoitusnettovelka (kauden lopussa) 6 410 7 023
Oikaistu nettovelka (kauden lopussa) 8 892 9 784
Rahoitusnettovelka/vertailukelpoinen käyttökate 2,9 1,9

* Uniper on yhdistelty tytäryhtiönä 31.3.2020 alkaen. Uniperin vaikutus 31.3.2020 asti esitettiin erässä Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.