Pääjohtaja Timo Ritakallion kommentit

OP Ryhmä on selviytynyt alkuvuoden epävarmassa toimintaympäristössä hyvin, ja tammi–kesäkuun tulos ennen veroja oli 459 miljoonaa euroa. Tulos kehittyi erityisen hyvin vähittäispankkitoiminnassa ja vakuutusliiketoiminnassa, kun taas Yrityspankki-segmentin tulos jäi vertailukauden tasosta selvästi. Asiakasliiketoimintamme tuotot kasvoivat vertailukaudesta 6 prosenttia. Korkokate kasvoi viime vuodesta selvästi, 5 prosenttia, vakuutuskate 17 prosenttia erityisesti diskonttokoron noston myötä ja nettopalkkiotuotot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Ilman vahinkovakuutuksen diskonttokoron noston vaikutusta asiakasliiketoiminnan tuotot olivat edellisen vuoden tasolla. Sen sijaan haastavassa sijoitusympäristössä sijoitustoiminnan tuotot laskivat 73 prosenttia 44 miljoonaan euroon väliaikainen poikkeusmenettely huomioiden.

Kulujen kasvu on pysynyt maltillisena, ja kehitysinvestointimme ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 4 prosenttia ja talletukset 3 prosenttia. Talletuskannan kasvuvauhti on edelleen hidastunut pandemia-ajan alkuvaiheesta.

Ukrainan sodan suorat ja epäsuorat vaikutukset kasvattivat saamisten arvonalentumisia vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä selvästi, mutta vastaava kasvu ei enää jatkunut huhti–kesäkuun aikana. Tämä kertoo siitä, että niin henkilö- kuin yritysasiakkaidemme lainanhoitokyky on talousnäkymien heikkenemisestä huolimatta säilynyt hyvänä.

Olemme viime vuosina tehneet onnistuneita strategisia valintoja ja ydinliiketoimintaamme – pankki- ja vakuutusliiketoimintaan – keskittyvä strategiamme on osoittautunut toimivaksi. Vaikka toimintaympäristö oli edelleen vuoden toisella neljänneksellä monella tavalla epävarma, OP Ryhmän tulos pysyi kokonaisuudessaan hyvällä tasolla.

OP Ryhmän CET1-vakavaraisuus säilyi vahvalla tasolla ja oli 17,6 prosenttia. Otimme käyttöön standardimenetelmään perustuvan riskipainotettujen erien lattiatason vakavaraisuuslaskennassa 30.6.2022. Lattiatason käyttöönotto heikensi OP Ryhmän CET1-vakavaraisuutta lopulta vain yhden prosenttiyksikön.

OP-mobiilin käyttäjämäärä nousi jälleen uuteen ennätykseen, yli 1,3 miljoonaan aktiiviseen käyttäjään, jotka kirjautuivat palveluun yli 46 miljoonaa kertaa kesäkuun aikana. Koronarajoitusten poistuminen, talousnäkymien epävarmuus ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa näkyivät käteisen kysynnän kääntymisenä lievään kasvuun edellisten vuosien voimakkaan vähentymisen jälkeen. Henkilöasiakkaiden käteisnostot nousivat euromääräisesti 7 prosenttia ja kappalemääräisesti 2 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Pitkäaikainen sijoittaminen sijoitusrahastoihin ja osakkeisiin jatkui alkuvuoden markkinaheilunnasta huolimatta. Uusia säännöllisen rahastosäästämisen sopimuksia on solmittu tänä vuonna yli 61 000, ja niitä oli katsauskauden lopussa puoli miljoonaa kappaletta. Uusia arvo-osuustilejä ja osakesäästötilejä avattiin alkuvuoden aikana 44 000 kappaletta ja aktiivisten osakesijoittajien määrä kasvoi lähes 6 prosenttia. Asiakkaamme ovat hajauttaneet sijoituksiensa riskiä entistä enemmän sekä maantieteellisesti että eri omaisuusluokkiin. Vaikka kotimaisiin osakkeisiin sijoitetaan edelleen selkeästi eniten, yksityissijoittajat ostivat kesäkuussa myös kansainvälisiä osakkeita 70 prosenttia enemmän kuin vuoden 2021 kesäkuussa. Selvästi suosituin kaupankäyntikanava sijoittamisessa on OP-mobiili, joka tarjoaa sijoittajalle kätevän tavan sijoitusten tekemiseen, seuraamiseen ja sijoitusvaihtoehtojen analysointiin.

Asuntomarkkinoilla vuoden alkupuolisko oli kohtuullisen vilkas, mutta asuntokauppa ja asuntolainojen kysyntä hidastuivat viime vuodesta lähemmäs koronaa edeltänyttä tasoa. Korkojen nousun vaikutus näkyy jo yhä useamman asuntovelallisen arjessa, ja kasvaviin asumismenoihin on edelleen järkevää varautua niin korkojen nousun kuin inflaation kiihdyttämän energian hinnan kohoamisen myötä. Asuntolainojen tyypillisin viitekorko, 12 kuukauden euribor, nousi huhtikuussa positiiviseksi, ja sen nousutahti on ollut nopeaa. Kesäkuun lopussa 12 kuukauden euribor oli yhden prosentin tasolla, ja markkinat odottavat koron nousevan selvästi seuraavan vuoden aikana. Katsauskauden lopussa henkilöasiakkaiden asuntoluottokannastamme oli korkosuojattu 32 prosenttia.

Poikkeuksellisen nopeiden vaihteluiden vuoksi talouden näkymissä on edelleen suurta epävarmuutta. Suhdannetilanne on kokonaisuutena yhä kohtuullisen hyvä, mutta talouskasvu on hidastumassa selvästi ja riskit talouden ajautumisesta taantumaan ovat kasvaneet merkittävästi. Suomen taloutta tukee yhä palveluiden kulutuksen kasvu ja viennin elpyminen koronapandemiasta. Samaan aikaan talouden kasvua kuitenkin hidastavat Venäjän hyökkäyssodan seurausten lisäksi nopeutunut inflaatio, kiristyvä rahapolitiikka, kapasiteettirajoitteet ja vientimarkkinoiden kasvun hidastuminen.

Toimintaympäristömme epävarmoista näkymistä huolimatta OP Ryhmällä on vahvan vakavaraisuutensa ansiosta erinomaiset edellytykset huolehtia niin pankki- kuin vakuutusasiakkaidensa palvelutarpeista myös tulevina vuosina. Kuljemme asiakkaidemme kanssa yhdessä yli kaikkien aikojen – myös tällaisten haastavampien aikojen.

Tammi–kesäkuu

OP Ryhmän tulos ennen veroja oli 459 miljoonaa euroa (561). Tulos laski vertailukaudesta 102 miljoonaa euroa. Asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, vakuutuskate ja nettopalkkiotuotot kasvoivat. Tulosta pienensivät sijoitustoiminnan tuottojen lasku sekä saamisten arvonalentumisten kasvu.

Korkokate kasvoi 5,3 prosenttia 675 miljoonaan euroon. Vähittäispankki-segmentin, Yrityspankki-segmentin ja Ryhmätoiminnot-segmentin korkokate kasvoi 11 miljoonaa euroa. OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 3,7 prosenttia 98,2 miljardiin euroon ja talletukset 2,6 prosenttia 75,5 miljardiin euroon. Asiakkaat nostivat katsauskaudella uusia luottoja 12,9 miljardia euroa (11,7).

Vakuutuskate kasvoi 17,5 prosenttia 383 miljoonaan euroon. Vakuutus-segmentin vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot kasvoivat 5,9 prosenttia 797 miljoonaan euroon ja korvauskulut kasvoivat 17,3 prosenttia 517 miljoonaan euroon ilman diskonttokoron noston vaikutusta. Suurvahingot kasvattivat korvauskuluja 91 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Vakuutusvelan diskonttokoron nosto paransi vakuutuskatetta 96 miljoonaa euroa. Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 91,8 prosenttia (86,2).

Nettopalkkiotuotot olivat 515 miljoonaa euroa (512). Luotonannon nettopalkkiotuotot kasvoivat 4 miljoonaa euroa sekä omaisuudenhoidon ja lainopillisten palveluiden 3 miljoonaa euroa. Terveys- ja hyvinvointipalveluiden nettopalkkiotuotot laskivat 3 miljoonaa euroa vertailukaudesta Pohjola Sairaalan myynnin toteuduttua 1.2.2022.

Korkojen nousu ja osakekurssien lasku tekivät sijoitusympäristöstä haastavan. Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 368 miljoonaa euroa -113 miljoonaan euroon. Osaan vakuutusyhtiöiden oman pääoman ehtoisista sijoituksista sovelletaan väliaikaista poikkeusmenettelyä (overlay approach). Väliaikaisen poikkeusmenettelyn piirissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutokset esitetään oman pääoman käyvän arvon rahastossa. Väliaikainen poikkeusmenettely kasvatti sijoitustoiminnan tuottoja 157 miljoonaa euroa (-91). Yhteensä sijoitustoiminnasta kirjatut tuotot laskivat vertailukaudesta 120 miljoonaa euroa 44 miljoonaan euroon.

Sijoitustoiminnan nettotuottojen käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot olivat 23 miljoonaa euroa (37), joista nettomyyntitappioita oli 1 miljoona euroa. Vertailukaudella nettomyyntivoittoja kirjattiin 9 miljoonaa euroa. Kaikista käyvän arvon rahaston kautta kirjattavista rahoitusinstrumenteista kirjattiin nettomyyntivoittoja tuloslaskelmaan yhteensä 17 miljoonaa euroa (85).

Sijoitustoiminnan nettotuottojen käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot olivat yhteensä -647 miljoonaa euroa (83). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotuotot laskivat yhteensä 283 miljoonaa euroa johdannaisten käyvän arvon muutosten takia. Markkinamuutoksista johtuvat johdannaisten luotto- ja vastapuoliriskin (CVA) arvonmuutokset paransivat tulosta 4 miljoonaa euroa (15). Käypään arvoon tuloslaskelman kautta arvostettavien osakkeiden käyvät arvot laskivat yhteensä 340 miljoonaa euroa ja saamistodistusten yhteensä 151 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Vahinkovakuutuksen vakuutusvelan diskonttokoron nostoa vastaava erä, 96 miljoonaa euroa, näkyi negatiivisena arvonmuutoksena sijoitustoiminnan nettotuotoissa. Henkivakuutuserät, jotka sisältävät muun muassa vakuutusteknisten erien muutokset, kasvattivat sijoitustoiminnan nettotuottoja 353 miljoonaa euroa 478 miljoonaan euroon. Sijoituskiinteistöjen nettotuotot kasvoivat 25 miljoonaa euroa sairaalakiinteistöjen myynnistä johtuvien positiivisten käyvän arvon muutosten vaikutuksesta.

OP Ryhmän vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli -10,9 prosenttia (0,5). Negatiiviseen sijoitusten tuottoon käyvin arvoin vaikuttivat korkojen nousu ja osakekurssien lasku.

Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat 46 miljoonaan euroon (43). Liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti Pohjola Sairaalan myynti 32 miljoonalla eurolla. Vertailukaudella liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti Checkout Finland Oy:n myynti.

Kulut kasvoivat vertailukaudesta 1,0 prosenttia 1 001 miljoonaan euroon. Henkilöstökulut laskivat 2,1 prosenttia 451 miljoonaan euroon. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä laskivat 14,2 prosenttia 110 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 9,3 prosenttia 440 miljoonaan euroon. ICT-kulut olivat 185 miljoonaa euroa (172). Kehittämisen kuluvaikutus oli 104 miljoonaa euroa (90). Viranomaismaksut kasvoivat 16 miljoonaa euroa eli 29,9 prosenttia 69 miljoonaan euroon eurooppalaisten pankkien yhteiseen kriisinratkaisurahastoon maksettavan vakausmaksun kasvettua.

Tulosta heikentäviä, eri tuloslaskelmaeriin kohdistuneita arvonalentumisia luotoista ja saamisista sekä sijoituksista kirjattiin yhteensä 112 miljoonaa euroa (38), joista 100 miljoonaa euroa (35) kirjattiin luotoista ja muista saamisista. Ukrainan sodan välilliset vaikutukset kasvattivat saamisten arvonalentumisia vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä selvästi, mutta vastaava kasvu ei enää jatkunut vuoden toisen vuosineljänneksen aikana. Kasvu kohdistui erityisesti maatalouteen, rakentamiseen ja kuljetus- sekä energia-alaan. Lopullisia luottotappioita kirjattiin 37 miljoonaa euroa (51). Tappiota koskeva vähennyserä oli katsauskauden lopussa 816 miljoonaa euroa (751). Järjestämättömät saamiset olivat 2,4 prosenttia (2,4) vastuista. Saamisten arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista olivat 0,20 prosenttia (0,07) luotto- ja takauskannasta.

OP Ryhmän tuloverot olivat 84 miljoonaa euroa (109). Katsauskauden efektiivinen verokanta oli 18,3 prosenttia (19,4). Efektiivistä verokantaa laski Pohjola Sairaalan veroton myyntivoitto.

OP Ryhmän oma pääoma oli 13,8 miljardia euroa (14,2). Omaan pääomaan sisältyi Tuotto-osuuksia 3,2 miljardia euroa (3,2), josta irtisanottujen Tuotto-osuuksien osuus oli 0,2 miljardia euroa (0,3). Tuotto-osuuksien tuottotavoite vuodelta 2022 on 4,45 prosenttia. Katsauskaudelta kertyneen Tuotto-osuuksille maksettavan koron arvioidaan olevan yhteensä 72 miljoonaa euroa (47). Vuodelta 2021 maksettiin korkoja yhteensä 96 miljoonaa euroa kesäkuussa 2022.

Laaja tulos verojen jälkeen oli -247 miljoonaa euroa (466). Osakkeiden ja saamistodistusten käyvän arvon muutokset laskivat käyvän arvon rahastoa. Yhteensä käyvän arvon rahaston muutokset laskivat laajaa tulosta 731 miljoonaa euroa (-17). Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat voitot paransivat laajaa tulosta 135 miljoonaa euroa (38) laskennassa käytettävän diskonttokoron nousun seurauksena.

Loppuvuoden näkymät

Niin maailman kuin Suomenkin talouden kehitys oli vuoden alkupuoliskolla yhä monilla mittareilla myönteistä. Yritysten tulokset pysyivät hyvinä ja työttömyys laski korkeasuhdanteiden lukemiin. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, koronaviruspandemia, energian kallistuminen ja korkea inflaatio lisäsivät kuitenkin epävarmuutta ja heikensivät kehitystä.

Keskuspankit alkoivat kiristää rahapolitiikkaansa, ja markkinoilla korot nousivat keväällä jyrkästi. Rahoitusmarkkinoilla epävarmuus lisääntyi, ja osakekurssit laskivat selvästi.

Monet poikkeukselliset tekijät vaikuttavat talouden näkymiin. Koronaviruspandemia, sota Ukrainassa, korkea inflaatio, rahoitusmarkkinoiden lisääntyvä epävarmuus ja kiristyvä rahapolitiikka heikentävät talouden näkymiä. Koronapandemian jäljiltä on silti paljon patoutunutta kysyntää, ja talouden tilanne on yhä vahva. Lähiaikoina inflaation odotetaan pysyvän korkealla ja talouden kasvun hidastuvan, mutta niin Suomessa kuin euroalueella yleisen taloustilanteen pysyvän kohtalaisen hyvänä. Vuoden kuluessa rahapolitiikan arvioidaan kiristyvän ja korkojen jatkavan nousua.

OP Ryhmän vuoden 2022 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan pienemmäksi kuin vuoden 2021 tulos. Tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät Ukrainan sodan, koronaviruspandemian ja inflaation myötä korko- ja sijoitusympäristön muutoksiin sekä saamisten arvonalentumisten kehitykseen. Sota Ukrainassa ja siihen liittyvät pakotteet ja vastapakotteet lisäävät merkittävästi talouteen ja tuloskehitykseen liittyvää epävarmuutta.

Kaikki tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.

OP Ryhmän puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022Tulos ennen veroja oli 459 miljoonaa euroa – hyvä tulos epävarmassa toimintaympäristössä

 • Tulos ennen veroja oli 459 miljoonaa euroa (561).
 • Asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat yhteensä 6 % 1 572 miljoonaan euroon (1 479). Korkokate kasvoi 5 % 675 miljoonaan euroon (641) ja vakuutuskate 17 % 383 miljoonaan euroon (326). Nettopalkkiotuotot olivat 515 miljoonaa euroa (512).
 • Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat 73 % 44 miljoonaan euroon (164).
 • Yhteensä tuotot laskivat 15 % 1 505 miljoonaan euroon (1 777). Väliaikainen poikkeusmenettely mukaan lukien tuotot laskivat 1 % 1 662 miljoonaan euroon (1 682).
 • Kulut kasvoivat 1 % 1 001 miljoonaan euroon (991).
 • Tuloslaskelman saamisten arvonalentumiset kasvoivat 65 miljoonaa euroa 100 miljoonaan euroon (35). Kasvusta suurin osa tuli Ukrainan sodan välillisistä vaikutuksista ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Saamisten arvonalentumiset olivat 0,20 % (0,07) luotto- ja takauskannasta.
 • OP Ryhmällä ei ole merkittäviä suoria vastuita Venäjälle. Ukrainan sodan vaikutukset luottoriskiasemaan syntyvät pääasiassa välillisesti yritysluottoihin tietyiltä toimialoilta, erityisesti energian ja raaka-aineiden hintojen nousun seurauksena.
 • OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 4 % 98 miljardiin euroon (95) ja talletukset 3 % 76 miljardiin euroon (74).
 • CET1-vakavaraisuus oli 17,6 % (18,2), joka ylittää sääntelyn edellyttämän minimitason 7,9 prosenttiyksiköllä. OP Ryhmä otti toisella vuosineljänneksellä käyttöön standardimenetelmään perustuvan riskipainotettujen erien lattiatason, joka laski CET1-vakavaraisuutta 1,0 prosenttiyksikköä.
 • Vähittäispankin tulos ennen veroja oli 136 miljoonaa euroa (138). Korkokate kasvoi 2 % 485 miljoonaa euroon (474) ja nettopalkkiotuotot kasvoivat 6 % 397 miljoonaan euroon (376). Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 13 miljoonaa euroa 60 miljoonaan euroon (47). Luottokanta kasvoi vuodessa 2 % ja talletukset 4 %.
 • Yrityspankin tulos ennen veroja oli 91 miljoonaa euroa (276). Korkokate kasvoi 6 % 214 miljoonaan euroon (203), nettopalkkiotuotot laskivat 15 % 83 miljoonaan euroon (98) ja sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 88 miljoonaa euroa 7 miljoonaan euroon (95). Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 52 miljoonaa euroa 40 miljoonaan euroon.
 • Vakuutuksen tulos ennen veroja oli 205 miljoonaa euroa (220). Vakuutuskate kasvoi 17 % 393 miljoonaan euroon (335). Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat 107 miljoonaa euroa -13 miljoonaan euroon (94). Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 91,8 % (86,2).
 • Ryhmätoimintojen tulos ennen veroja oli -24 miljoonaa euroa (-51).
 • Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset olivat 107 miljoonaa euroa (103).
 • OP Ryhmä juhlistaa 120-vuotista taivaltaan nostamalla omistaja-asiakkaidensa Tuotto-osuuksien tuottotavoitetta 1,20 prosenttiyksiköllä. Lisäkoron myötä Tuotto-osuuden tuottotavoite on vuonna 2022 yhteensä 4,45 prosenttia.
 • OP Osuuskunnan hallitus päätti 26.7.2022 tehdä ennakkohakemuksen Euroopan keskuspankille standardimenetelmän käyttämiseksi vakavaraisuuslaskennassa sisäisten mallien (IRBA) ja käytössä olevan standardimenetelmään perustuvan riskipainotettujen erien lattiatason sijaan. Mahdollisella standardimenetelmään siirtymisellä ei ole vaikutusta OP Ryhmän vakavaraisuuteen ja riskiasemaan.
 • Vuoden 2022 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan pienemmäksi kuin vuoden 2021 tulos. Näkymistä kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Loppuvuoden näkymät”.

OP Ryhmän avainlukuja

  1–6/2022 1–6/2021 Muutos, % 1–12/2021
Tulos ennen veroja, milj. € 459 561 -18,1 1 127
Vähittäispankki 136 138 -1,9 304
Yrityspankki 91 276 -66,9 474
Vakuutus 205 220 -7,1 504
Ryhmätoiminnot -24 -51 -109
Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset, milj. € 107 103 4,0 210
         
Oman pääoman tuotto (ROE), % 5,4 6,9 -1,5* 6,6
Oman pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 6,6 8,1 -1,5* 7,8
Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,44 0,55 -0,11* 0,54
Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 0,54 0,65 -0,11* 0,64
  30.6.2022 30.6.2021 Muutos, % 31.12.2021
CET1-vakavaraisuus, % 17,6 18,3 -0,7* 18,2
Luottokanta, mrd. € 98,2 94,7 3,7 96,9
Talletukset, mrd. € 75,5 73,6 2,6 75,6
Järjestämättömät saamiset vastuista, %  2,4 2,4 0,0* 2,4
Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,20 0,07 0,13* 0,16
Omistaja-asiakkaat (1 000) 2 057 2 039 0,9 2 049

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2021 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2021 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.
*Suhdeluvun muutos