Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto

Kasvumme jatkui vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Strategiamme onnistunut toteuttaminen sekä suoritetut toimenpiteet tukivat kasvua epävakaassa markkinaympäristössä. Konsernin liikevaihto oli 802,4 (775,9) miljoonaa euroa; kasvua kertyi 3,4 prosenttia Verkkokauppa- ja jakelupalveluiden ja Varastointi- ja logistiikkapalveluiden liikevaihdon kasvun ansiosta. Toisella neljänneksellä konsernin liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia volyymien laskusta huolimatta ja oli 411,3 (391,6) miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääosin onnistuneista yritysostoista sekä hinnankorotuksista ja suuremmista varastovolyymeista Varastointi- ja logistiikkapalveluissa.

Inflaatiovauhdin kiihtyminen on edelleen huolenaihe toimintaympäristössämme. Oikaistu käyttökatteemme laski odotetusti ensimmäisellä vuosipuoliskolla 76,0 (88,7) miljoonaan euroon ja toisella neljänneksellä 39,5 (44,2) miljoonaan euroon. Postipalveluiden kannattavuuden heikkeneminen johtui erilaisista haasteista jakeluprosesseissa ja tämä vaikutti negatiivisesti kokonaiskannattavuuteemme.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla tapahtuneet muutokset kuluttajakäyttäytymisessä johtivat pakettivolyymien laskuun Verkkokauppa- ja jakelupalveluissa. Tästä huolimatta Verkkokauppa- ja jakelupalveluiden kannattavuus parani pääasiassa kuljetuspalveluiden liikevaihdon kasvun ansiosta. Varastointi- ja logistiikkapalveluiden liikevaihdon ja kannattavuuden paranemiseen vaikutti pääasiassa Veddestagruppen-yritysosto. Lisäksi huhtikuussa avattu uusi Transvalin varasto Sipoossa kasvatti varastokapasiteettiamme. Postipalveluiden kannattavuuteen vaikuttivat negatiivisesti kasvaneet tuotannon kustannukset ja myös osoitteellisten kirjeiden määrä laski edelleen. Odotamme markkinaympäristön epävakauden ja kustannuspaineiden jatkuvan vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla.

Toukokuussa maailmanlaajuinen Science Based Targets initiative (SBTi) hyväksyi Postin tieteeseen perustuvan nettonollapäästötavoitteen. SBTi-aloitteen avulla yritykset voivat asettaa viimeisimmän ilmastotieteen mukaisia kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita. Olemme erittäin ylpeitä siitä, että Posti on ensimmäinen suomalaisyritys ja ensimmäinen toimialansa yritys globaalisti, jonka nettonollatavoitteet aloite on hyväksynyt. Posti on sitoutunut vähentämään oman toimintansa aiheuttamien päästöjen lisäksi arvoketjunsa päästöt nettonollaan vuoteen 2040 mennessä.

Postialan murroksen jatkuessa lähivuosina ja kirjemäärien laskiessa jatkuvasti on kriittisen tärkeää uudistaa nykyistä postilakia joustavammaksi sekä toteuttaa määräaikainen sanomalehtien jakelutuki haja-asutusalueilla. Kannatamme pääosin hallituksen esitystä, joka annettiin eduskunnalle huhtikuussa 2022. Pidämme kuitenkin hyvin ongelmallisena kilpailutuksen ulkopuolella Postille kohdistuvaa erillistä julkista palveluvelvoitetta jakaa säännellyllä hinnalla sanomalehtiä, erityisesti jos maksettava korvaus ei kata velvoitteesta aiheutuvia kustannuksia ja kohtuullista voittoa. Esitämme, että julkisen palveluvelvoitteen tulee kattaa velvoitteesta aiheutuvat kustannukset ja kohtuullinen voitto aivan kuten yleispalvelussa.

Olen tyytyväinen, että kasvustrategiamme on osoittautunut oikeaksi. Vuoden 2022 toisen puoliskon alettua olemme valmistautumassa loppuvuoden kiiresesonkiin varmistaaksemme onnistuneen sesongin asiakkaillemme. Keskitymme jatkossakin asiakaskokemuksen parantamiseen, sillä se on kaiken tekemisemme keskiössä.

Näkymät vuodelle 2022

Posti päivitti näkymiään vuodelle 2022. Liikevaihdon odotetaan kasvavan (aiemmin liikevaihdon ilmoitettiin pysyvän samalla tasolla). Uusissa näkymissä sanotaan seuraavaa:

Vuonna 2022 Postin liikevaihdon odotetaan nousevan edellisestä vuodesta. Konsernin oikaistun käyttökatteen odotetaan laskevan vuonna 2022. Postin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2021 oli 1 595,0 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 181,6 miljoonaa euroa.

Inflaation mahdollinen jatkuminen ja korkojen nousu voivat vaikuttaa kulutuskysyntään. Kuluttajakäyttäytymisen muutokset vaikuttavat Postin liiketoimintaan ja voivat vaikuttaa liiketulokseen.

Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja liiketulos eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Kuluttajapaketeissa ja Postipalveluissa ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti vahvoja, kun taas toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia. Postipalvelujen volyymin laskun odotetaan jatkuvan.

Posti-konsernin avainluvut          
  4–6 2022 4–6 2021 1–6 2022 1–6 2021 1–12 2021
Liikevaihto*, milj. euroa 411,3 391,6 802,4 775,9 1 595,0
Oikaistu käyttökate*, milj. euroa 39,5 44,2 76,0 88,7 181,6
Oikaistu käyttökate*, % 9,6 % 11,3 % 9,5 % 11,4 % 11,4 %
Käyttökate*, milj. euroa 38,9 43,8 73,3 88,4 180,5
Käyttökate*, % 9,5 % 11,2 % 9,1 % 11,4 % 11,3 %
Oikaistu liiketulos*, milj. euroa 8,5 13,7 15,0 28,5 59,8
Oikaistu liiketulos*, % 2,1 % 3,5 % 1,9 % 3,7 % 3,7 %
Liiketulos*, milj. euroa 7,9 13,3 12,3 28,2 55,0
Liiketulos*, % 1,9 % 3,4 % 1,5 % 3,6 % 3,4 %
Tilikauden tulos*, milj. euroa 4,6 9,3 5,6 20,4 38,7
Sidotun pääoman tuotto (12 kk)*, %   5,7 % 10,0 % 8,4 %
Nettovelka, milj. euroa   241,2 240,6 145,0
Nettovelka / oikaistu käyttökate*   1,4x 1,2x 0,8x
Operatiivinen vapaa kassavirta, milj. euroa   -16,2 -6,4 23,1
Henkilöstö kauden lopussa*   21 133 21 077 21 128
Henkilöstö keskimäärin*, FTE 15 213 15 051 14 951 14 907 15 042
Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot*, euroa 0,11 0,23 0,14 0,51 0,97
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,11 0,31 0,14 0,59 -0,40
Osakekohtainen osinko, euroa     0,80
Osinko, milj. euroa         32,0

 

* Jatkuvat toiminnot – yritysmyynnin seurauksena Itella Venäjän tulokset vuodelta 2021 esitetään lopetettuna toimintona.

Huhti-kesäkuu

Keskeiset tunnusluvut

 • Liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja oli 411,3 (391,6) miljoonaa euroa.
 • Oikaistu käyttökate laski 39,5 (44,2) miljoonaan euroon eli 9,6 (11,3) prosenttiin liikevaihdosta.
 • Käyttökate heikkeni 38,9 (43,8) miljoonaan euroon eli 9,5 (11,2) prosenttiin liikevaihdosta.
 • Oikaistu liiketulos heikkeni 8,5 (13,7) miljoonaan euroon eli 2,1 (3,5) prosenttiin liikevaihdosta.
 • Liiketulos heikkeni 7,9 (13,3) miljoonaan euroon eli 1,9 (3,4) prosenttiin liikevaihdosta.

Tammi-kesäkuu

Keskeiset tunnusluvut

 • Liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia ja oli 802,4 (775,9) miljoonaa euroa.
 • Oikaistu käyttökate laski 76,0 (88,7) miljoonaan euroon eli 9,5 (11,4) prosenttiin liikevaihdosta.
 • Käyttökate heikkeni 73,3 (88,4) miljoonaan euroon eli 9,1 (11,4) prosenttiin liikevaihdosta.
 • Oikaistu liiketulos heikkeni 15,0 (28,5) miljoonaan euroon eli 1,9 (3,7) prosenttiin liikevaihdosta.
 • Liiketulos heikkeni 12,3 (28,2) miljoonaan euroon eli 1,5 (3,6) prosenttiin liikevaihdosta.
 • Nettovelka suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen oli 1,4x (1,2x).

Keskeiset tapahtumat

 • Hidastunut talouskasvu. kiihtynyt inflaatio ja toiminnalliset haasteet vaikuttivat negatiivisesti Postipalveluiden kannattavuuteen, mikä vaikutti Posti-konsernin kokonaiskannattavuuteen.
 • Veddestagruppenin ja Mediatalo Keskisuomalainen Oyj:n varhaisjakelutoimintojen onnistuneet yritysostot kasvattivat konsernin liikevaihtoa.
 • Varastointi- ja logistiikkapalvelujen liikevaihto kasvoi 15,4 prosenttia, ja tämän taustalla oli ennen kaikkea Veddestagruppenin yritysosto.
 • Pakettivolyymi laski Suomessa ja Baltian maissa yhteensä 3 (kasvoi 16) prosenttia kuluttajien käyttäytymisen muutoksen ja talouskasvun hidastumisen vuoksi.
 • Verkkokauppa- ja jakelupalvelujen sekä Varastointi- ja logistiikkapalvelujen yhteenlaskettu ulkoinen liikevaihto muodosti 63,2 (61,6) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Osoitteellisten kirjeiden volyymi jatkoi laskua ja laski 6 (9) prosenttia.
  • Yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluvia lähetyksiä oli 2,3 (2,7) prosenttia kaikista Postin lähetyksistä.